Für Elise

Für Elise ("Foar Elise") is de wenstige namme foar de Bagatelle nr. 25 yn a mineur (WoO 59), in solomuzykstik dat yn 1808 skreaun waard troch Ludwig van Beethoven (1770-1827).

De earste maten fan Für Elise