Hûs fan bewar

(Trochferwiisd fan Hûs fan Bewarring)

In Hûs fan bewar is yn Nederlân in finzenisgebou, dêr't minsken meastentiids gjin finzenisstraf útsitte, mar yn (foarriedich) fêstsitte. Yn dy finzenissen sitte fral ferdachten fan in misdriuw yn ôfwachtsjen fan harren feroardieling of frijspraak en persoanen dy't ta hechtens feroardield wurde, bygelyks om't sy in boete net betelle hawwe.

'De Schie' yn Rotterdam is neist finzenis ek hûs fan bewar