It Frysk Amateur Toaniel

(Trochferwiisd fan IFAT)

It Frysk Amateur Toaniel (IFAT) is in buro dat Ryksjilden ferpartet fia in ferdielkaai oan toanielselskippen dy’t Frysktalich toaniel op ‘e planken bringe.

De frijwilligersorganisaasje IFAT is yn 1953 oprjochte troch 3 organisaasjes. It is de lanlike organisaasje foar Frysktalich amateurtoaniel mei lanlik subsydzje. Se kriget fan 1953 ôf lanlik subsydzje: sûnt 2002 yn it ramt fan de Bestjoersôfspraak “Friese Taal en Cultuur”. IFAT stiet foar it: Fuortsterkjen fan … oansetten jaan ta … befoarderje fan … partisipearje yn … kwalitatyf stypjen fan … aktiviteiten fan de trije ûndersteande organisaasjes en harren leden:

1. BFT – Bûn Fryske Toanielselskippen – Sûnt 2001 – STAF (Stifting Amateur Toaniel Fryslân).

2. Frysk Bûn om Utens – kriten bûten Fryslân

3. Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse