Incrementum

It incrementum wie in dependânse fan it Baarnsk Lyseum dat spesjaal foar de prinsessen Beatrix en Irene opsetten is. It hie in lytsskalige opset, sadat de ûntwikkeling fan de prinsessen yn reedlike mjitte binnenshûs bleau.

Incrementum is in term út de retorika om dingen te beneidrukken troch in fergeliking te meitsjen, bygelyks op te somjen yn oprinnende graad fan gewicht.