Klingons

De Klingons binne in fiktive soart út de tillefyzjesearje Star Trek. Mei de namme kin ek ien fan de talen dy't dizze soart sprekt bedoeld wurde.