List fan Fryske fjildslaggen

Wikimedia-list

De Fryske fjildslaggen binne de slaggen dêr't de Friezen as folk oan meidien hawwe. Ut de skiednis docht bliken dat sy net minder kriichshaftich wienen as oare Germaanse folken. Dizze side jout in gronologysk oersjocht fan alle bekende slaggen. De earste slach fan de Friezen dy't optekene is wie de Slach fan Baduhenna.

De tinkstien fan de Slach by Warns op it Reaklif mei op de eftergrûn de Sudermarpolder
Stânbyld fan in Fryske strider ta oantins oan de Slach by Hartwarden, yn Rodenkirchen
Fryslân yn de tiid fan de keningen om it jier 700 hinne
De Fryske lannen om 1300 hinne.
Fryske krúsfarders feroverje de toer fan Damiate
Okko tom Brok as finzene foar Fokko Ukena nei de Slach op de Wylde Ikers
Edzard de Grutte, neffens de Kanon fan de Fryske Skiednis 'bouwer fan in Fryske steat'

List mei slaggen

Iere slaggen

  De Wikipedy hat ek in side Romeinen yn Fryslân.

It tiidrek fan de keningen

  De Wikipedy hat ek in side Fryske Ryk.
  De Wikipedy hat ek in side Frysk-Frankyske oarloggen.

It Frankyske tiidrek

  De Wikipedy hat ek in side Frankyske Ryk.

It tiidrek fan de Fryske frijheid

  De Wikipedy hat ek in side Fryske frijheid.
Krústochten
  De Wikipedy hat ek in side Fryske partisipaasje oan de krústochten.
Skieringers en Fetkeapers
  De Wikipedy hat ek in side Skieringers en Fetkeapers.
De Grutte Fryske Oarloch
  De Wikipedy hat ek in side Grutte Fryske Oarloch.
East-Fryske befrijingskrigen
  De Wikipedy hat ek in side East-Fryske befrijingskrigen.

Dieling fan Fryslân

  De Wikipedy hat ek in side Saksentiid.
Saksyske skeel
  De Wikipedy hat ek in side Saksyske Skeel.

De Tachtichjierrige oarloch

  De Wikipedy hat ek in side Tachtichjierrige oarloch.

Nei de fjildslaggen

Yn 1498 skinkt Keizer Maksimiliaan it lienhearskip fan Fryslân oan hartoch Albrecht. Dan is de Fryske Frijheid oer en begjint foar Fryslân in perioade fan fersnipeling en politike ûnderhearrigens. East-Fryslân ferlear har ûnôfhinklikens yn 1744. Yn ‘e 18e iuw komt mei de Romantyk it Fryske nasjonaalgefoel in bytsje werom, it begjin fan de Fryske Beweging. Kneppelfreed yn 1951 wurdt ornaris ek wol de Slach op it Saailân neamd.

Sjoch ek

Keppeling om utens