List fan boargemasters fan Starum

Wikimedia-list

List fan boargemasters fan Starum fan 1579 oan 1984.

perioade namme boargemaster partij of streaming
1579 Wijbrandt Jellis
1579 Reijner Reijners
1579 Reijner Olpherts
1579 Folckert Allerts
1579 Anne Wybes
1579 Gerrit Wypkes
1587 Symen Pietersz
1588 Floris Florisz
1602 Gellius van Jongestal
1611 Jacob Binckes Hannema
1622 Pieter Sipckesz
1635 Thomas Gerrits Oosterbaan
1644 Douwe Hendrickx Schilsma
1644 Jochem Wybes
1645 Douwe Simons
1645 Holle Piers
1677 Wybrant Coycker
1690 Rinner Grates de Jong
1691 Roelof Pieters
1692 Pybe Sjoerds Wiarda
1693 Adriaan Hendriks Corff
1695 Bincke Binckesz Binkes
1695 Theunis Wouters Jonkman
1696 Jakle Sietes Coyker
1696 Wybrand Ages Oudewagen
1696 Jan Raarda
1699 Hylke Fokkes Hylckema
1699 Hendrik Pytters Brouwer
1702 Wabe Piers Koolker
1708 Jacob Lykles Haarsma
1714 Alert Jans Schellinger
1714 Douwe Andries Ockes
1715 Anske Abes Lam
1716 Folkert Binkes
1718 David Horatius
1718 Haytze Pytters Bakker
1718 Sipke Sallings Kuiper
1720 Intie van Wykkel
1720 Hindrik Symons Cramer
1722 Wouter Fokkes Phocilides
1723 Pytter Douwes Cramer
1727 Wouter Jenkes Jonkman
1731 Jacobus Eppinga
1732 Piter Ages Oudewagen
1733 Thomas Rommerts Koolker
1735 Tsjalling Ædo Hessel Roorda fan Siksma
1736 Benjamin Dirks Taan
1738 Pier Hempenius
1740 Wijnand Johannes van der Burgh
1740 Lykle Rinners Haarsma
1743 Douwe Piters Cramer
1744 Fedde Grates de Jong
1749 Fongerus Domna
1749 Galtje Andrys Noorstra
1749 Leopoldus du Bois
1749 Pals Alofs Hania
1749 Piter Ages Oudewagen
1749 Wouter Fokkes Phocilides
1751 Hindrik Fokeles Trip
1753 Willem Cornelis Heinsius
1754 Monte Thomas Wiarda
1759 Durk Wiebes Domsma
1763 Folkert Cuperus
1765 Fokele Hendriks Trip
1765 Hans Halterberg
1778 Charles Bigot
1786 Dirk Taan

fan de gemeente Starum

bewurkje seksje
Amtsperioade Namme boargemaster Partij of streaming Bysûnderheden
1813 - 1816 J.A. (Jacob Aukes) Lootsma earst maire
1814 - 1823 Eling Gerrits Doornbos Boarne; ûnder oaren Provinsjaal Bestjoerlik Argyf fan Fryslân Toeg. 11 Invt. 6062 akte no.658 d.d. 26-09-1820 sjoch http://www.altijdstrijdvaardig.nl en Huwelijk van een kind te Stavoren 23-05-1822 akte A6
1814 - 1818 Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) Bron; Provinsjaal Bestjoerlik Argyf fan Fryslân Toeg. 11 komt ek yn 1814 foar Invt. 6252 akte 1159 treedt ôf yn 1818, Invt. 6669 akte 415_G http://www.altijdstrijdvaardig.nl
1818 - 1833 S.P.(Salling Pieters) Haytema Boargemaster en Presidint Boargemaster; û.o. akte fan ferstjerren no. 462 d.d. 28-10-1844 Ljouwert en Provinsjaal Bestjoerlik Argyf fan Fryslân Toeg. 11 invt. 6682-520 jier 1818 syn oanstelling sjoch http://www.altijdstrijdvaardig.nl
1833 - 1865 S.G.(Sieds Gerben) Siedsesz
1865 - 1871 Nicolaas Wentholt teffens boargemaster fan Hylpen (1868-1874) en Himmelumer Aldefurd en Noardwâlde (1867-1873)
1871 M.A. Jentink
1871 - 1872 Jan Thomas Ferdinand Huguenin
1872 - 1901 A. Alberts
1901 - 1914 J.A. (Koos) Drijber
1914 - 1916 Henderikus Johannes (Henk) Eikema waard boargemaster fan Oldehove
1917 - 1921 N. Nammensma
1921 - 1930 Lucas Poppinga ARP
1930 - 1938 Sybrand Marinus van Haersma Buma CHU
1939 - 1942 Pieter Willem ter Haar CHU
1942 - 1943 W.S. de Vries
1944 - 1945,
1945 - 1956
Piethein Focken diels waarnimmend
1956 - 1976 Thijs van Hout CHU
1976 - 1983 Kornelis Oosterhuis VVD