Marianne Philipspriis

De Marianne Philips-priis wie in jierlikse priis foar letterkundigen fan fyftich jier en âlder dy't noch hyltyd kreätyf wiene, mar waans wurk wat op de eftergrûn rekke wie of drige te reitsjen.

De priis waard yn 1951 ynsteld troch Sam Goudeket, widner fan Marianne Philips (1886-1951) en foar it lêst yn 1975 takend.

LauwerdenBewurkje

At der gjin taljochting efter de skriuwersnamme jûn wurdt, is priis foar it hiele oeuvre takend.