Yn'e Wâlden. Nee, der hat gjin oerlis tusken my en Ieneach west, mar sa't ik al sein haw: ik wie it wol fan doel. It berjocht Nije stavering is foar my lyts bier, de stavering sels net. Ik haw ek ferskuorrend myn nocht fan ien en oar. Ik bin benijd nei jimme stik yn'e krante. Hokker krante oars? Drewes (oerlis) 5 jul 2016, 20.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dit is de oerlisside fan in ûnbekende meidogger; in meidogger dy't him/har net oanmeld hat. Om't der gjin namme bekend is, wurdt it ynternet-adres brûkt om oan te jaan om wa't it giet. Mar faak is it sa dat sa'n adres net altyd troch deselde persoan brûkt wurdt. As jo it idee hawwe dat jo as ûnbekende meidogger opmerkings foar in oar krije, dan kinne jo jo oanmelde. Fan in oanmelde meidogger is it ynternet-adres net sichtber, en as oanmelde meidogger krije jo allinnich opmerkings dy't foar josels bedoeld binne.