Goeie,

Jo meie fansels de ynwennertallen ek sels oanpasse op de side, de oantallen op de side It Hearrenfean binne fansels alwer twa jier âld.
Ik nim oan dat jo de oanmeldside wol fûn hawwe. Jo moatte dêr in meidoggernamme ynjaan, twa kear itselde wachtwurd en derboppe moatte jo it antwurd jaan op de som. (de útlis boppe dizze som kloppet net mear, der is blykber wer wat feroare oan sunder dat wy it yn de gaten hiene).
Ik haw it sels noch efkes besocht mar it wie gjin probleem. At it noch net slagget kinne jo miskien oanjaan wêr at it mis giet. Theun 20.50, 3 nov 2006 (CET)


Dit is de oerlisside fan in ûnbekende meidogger; in meidogger dy't him/har net oanmeld hat. Om't der gjin namme bekend is, wurdt it ynternet-adres brûkt om oan te jaan om wa't it giet. Mar faak is it sa dat sa'n adres net altyd troch deselde persoan brûkt wurdt. As jo it idee hawwe dat jo as ûnbekende meidogger opmerkings foar in oar krije, dan kinne jo jo oanmelde. Fan in oanmelde meidogger is it ynternet-adres net sichtber, en as oanmelde meidogger krije jo allinnich opmerkings dy't foar josels bedoeld binne.