Hallo, Ik sjoch, op Rio Madeira hawwe jo de stavering fan "Amazone" feroare ta "Amazône". Dat kin ik my goed yntinken, mar dan hie it beide kearen op dy side moatten. Mar no is it sa dat dy oare kear in keppeling is nei de side Amazone, dat at dat oars skreaun wurde moat, dan moat dy sidenamme ek feroarje. Dêrom hie ik it doe sa litten. Mysha


Dit is de oerlisside fan in ûnbekende meidogger; in meidogger dy't him/har net oanmeld hat. Om't der gjin namme bekend is, wurdt it ynternet-adres brûkt om oan te jaan om wa't it giet. Mar faak is it sa dat sa'n adres net altyd troch deselde persoan brûkt wurdt. As jo it idee hawwe dat jo as ûnbekende meidogger opmerkings foar in oar krije, dan kinne jo jo oanmelde. Fan in oanmelde meidogger is it ynternet-adres net sichtber, en as oanmelde meidogger krije jo allinnich opmerkings dy't foar josels bedoeld binne.