Tank foar jo bydrage oan Surch. Yndie ûntbriek dêr de offisjele namme. Ik tink lykwols, oars as wat jo útlis oanjout, dat dit ûnstien is troch de ûnwissigens omtrint it al as net oergean op Fryske plaknammen yn de gemeente. Dat, jo soenen fan de side Wûnseradiel út neigean kinne at de oare plakken itselde probleem hawwe. At dat so is, fiel jo dan frij ek dy siden te ferbetterjen, mar dan graach mei as gearfetting de krekte útlis. Aliter 10 jan 2008, 21.46 (CET)


Dit is de oerlisside fan in ûnbekende meidogger; in meidogger dy't him/har net oanmeld hat. Om't der gjin namme bekend is, wurdt it ynternet-adres brûkt om oan te jaan om wa't it giet. Mar faak is it sa dat sa'n adres net altyd troch deselde persoan brûkt wurdt. As jo it idee hawwe dat jo as ûnbekende meidogger opmerkings foar in oar krije, dan kinne jo jo oanmelde. Fan in oanmelde meidogger is it ynternet-adres net sichtber, en as oanmelde meidogger krije jo allinnich opmerkings dy't foar josels bedoeld binne.