Tank foar jo ynformaasje oer Gysbert Japiks. Dat soe goed op de side oer de skriuwer pasje. De list op de side Fryske skriuwers en dichters is lykwols net in formele list, mar hat as doel it minsken mûglik te meitsjen skriuwers te finen. Dêr moat de skriuwer dêrom al ûnder de G stean, útsein wy ferwachtsje dat hast al ús lêzers witte wat it fan wie. As jo it idee hawwe dat in goed idee wêze soe om him, mei heit en fan, by de h del te setten, dan soenen jo him dêr noch tafoegje kinne. Aliter 15 jun 2009, 18.13 (CEST)

OanmeldeBewurkje

Bêste Poike,

Dyn bydrage ûnderoan it artikel oer Fokko Ukena haw ik fuorthelle en op de oerlisside fan dat artikel delset. Miskien soe it in idee foar dy wêze om dy hjir oan te melden? Dat is wol in bytsje de normale gong fan saken op ús Wikipedy. It hoecht net iensen ûnder dyn eigen namme, in skûlnamme mei ek. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 25 jul 2012, 14.52 (CEST)


Dit is de oerlisside fan in ûnbekende meidogger; in meidogger dy't him/har net oanmeld hat. Om't der gjin namme bekend is, wurdt it ynternet-adres brûkt om oan te jaan om wa't it giet. Mar faak is it sa dat sa'n adres net altyd troch deselde persoan brûkt wurdt. As jo it idee hawwe dat jo as ûnbekende meidogger opmerkings foar in oar krije, dan kinne jo jo oanmelde. Fan in oanmelde meidogger is it ynternet-adres net sichtber, en as oanmelde meidogger krije jo allinnich opmerkings dy't foar josels bedoeld binne.