Hoi, Ik wit net at dy korreksje fan Omrop Fryslân by de Freonen wol goed is. Neffens mei hjit dy side by de Omrop wier mei "sites". Mysha

Der soene jo wol 's geliik yn ha kenne. Mar ik tocht fanwege de Fryske taal dât dit better wie.


Dit is de oerlisside fan in ûnbekende meidogger; in meidogger dy't him/har net oanmeld hat. Om't der gjin namme bekend is, wurdt it ynternet-adres brûkt om oan te jaan om wa't it giet. Mar faak is it sa dat sa'n adres net altyd troch deselde persoan brûkt wurdt. As jo it idee hawwe dat jo as ûnbekende meidogger opmerkings foar in oar krije, dan kinne jo jo oanmelde. Fan in oanmelde meidogger is it ynternet-adres net sichtber, en as oanmelde meidogger krije jo allinnich opmerkings dy't foar josels bedoeld binne.