Wikipedia-logo-v2-fy.svg
Wolkom by Wikipedy, de Fryske ferzje fan Wikipedia. Ynformaasje op Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet rjochtsboppe in sykfunksje. Jo kinne ek Google brûke om op Wikipedy te sykjen.

Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 48.942 siden.

Help mei oan Wikipedy. Hoe? Klik hjir!


Bêst genôch. Wolkom werom --Kneppelfreed (oerlis) 27 aug 2021, 20.56 (CEST), Drewes (oerlis) 27 aug 2021, 17.20 (CEST)

Tige tank Kneppelfreed, it is hjoed wol aardich gongen, moat der alwer wat ynkomme der is fan alles feroare mar dat leart fansels. gr --FreyaSport (oerlis) 27 aug 2021, 18.22 (CEST)
Ik slút my fansels ek graach by boppesteande oan. Tige wolkom. Ik bin sels net sa'n sportman, mar ik haw de ôfrûne jierren de Olympyske en Paralympyske Spullen wat byholden. Dat die ik lykwols mear út plichtsgefoel, omdat ik fûn dat de Wikipedy net sûnder dy siden koe, as dat ik der no echt aardichheid oan hie. Dat ik moat sizze, dat jo mei de Paralympyske Spullen begûn binne, wie foar my in oangename ferrassing doe't ik hjir fan 'e jûn del kaam. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 aug 2021, 23.08 (CEST)

YnfoboksenBewurkje

Goeie, FreyaSport. It stiet jo hielendal frij om nije ynfoboksen oan te meitsjen as jo dat nedich fine, mar soene jo, as jo dat dogge, de nije boksen wol even op it juste plak yn 'e list op 'e side Wikipedy:Ynfoboks sette wolle? Dan kinne oare meidoggers de boksen weromfine en eventueel ek brûke. By foarbaat tank. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 aug 2021, 12.07 (CEST)

Goeiemoarn, Sorry myn flater ik hie se ynearsten net yn in kategory setten om't se salang ik der mei dwaande net te makklik te finen wiene. ik sil se no yn de list sette. --FreyaSport (oerlis) 31 aug 2021, 12.22 (CEST)
No, dat is gjin flater, dy list hawwe wy in jier as wat lyn opsteld om't we it oersicht ferlearen op watfoar ynfoboksen der no eins allegearre wiene. Dat is bard yn 'e perioade dat jo ôfwêzich wiene, dus jo koene net witte dat der sa'n list bestiet. Dêrom wiis ik jo der even op. Fierders neat oan 'e hân. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 aug 2021, 12.29 (CEST)

2 dingenBewurkje

Goeie. Dêr bin ik wer te seuren. Ik haw oan jo spul sitten te prutsen, dat ik sil even útlizze wêrom. Twa dingen:

  1. Ik snapte niis net wêrom't jo tochten dat "Britsk" in etnisiteit wie, mar no begryp ik dat jo dat brûke woene foar nasjonaliteit. Etnisiteit en nasjonaliteit is lykwols net itselde. Ik wit net hoe't jo josels sjogge, mar ik bin in etnyske Fries, dy't (tafallich) de Nederlânske nasjonaliteit hat (hie ek de Dútske wêze kinnen as ik yn East-Fryslân of Noard-Fryslân berne wurden wie). Sa is it ek mei Skotten en Ingelsen ensfh.; dy hawwe wol de Britske nasjonaliteit, mar net de Britske etnisiteit, want dy bestiet net. Yn Nederlân leit dat wat oars om't der fansels wol deeglik ek in Nederlânske etnisiteit bestiet (Lju dy't we by ús thús almeast "Hollanners" neame). Ik hoopje dat ik it sa goed útlein haw. (Dat is altyd in bytsje ûnwis as je net mei-inoar prate kinne.)
Tank foar jo útlis :-) Ik sil der om tinke by de ynfoboksen.--FreyaSport (oerlis) 31 aug 2021, 15.13 (CEST)
  1. Jo ynfoboksen foar koereur en Formule 1-koereur sorgen derfoar dat de artikels dêr't dy foar brûkt wurde, begjinne mei in wytregel, wylst de eigentlike tekst pas begjint op 'e twadde regel fan boppen. Ik haw der in hiel skoft mei ompield om út te finen hoe't dat kaam. Doe't ik de kategorytekst <noinclude>[[Kategory:Ynfoboks Autosport|Formule 1, Koereur]]</noinclude> derút smiet, wie it ynienen goed. Doe haw ik noch even eksperimintearre om te sjen oft ik dat der op in oare manier yn hâlde koe sûnder dat de wytregel boppe-oan ferskynde, mar ik krij dat net foarinoar. Myn oplossing is om dy kategory-yndieling derút te smiten. Dy is ek net echt needsaaklik om't we alle ynfoboksen no fêstlizze yn 'e list op Wikipedy:Ynfoboks, dat we kinne se altyd weromfine. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 aug 2021, 15.01 (CEST)
As de de kategory problemen opsmyt dan moat de kategory der mar út.--FreyaSport (oerlis) 31 aug 2021, 15.13 (CEST)

TakomstsportBewurkje

Goeie FreyaSport. Alle artikels mei it berjocht 'takomstsport' hawwe no kopkes dy't yn'e midden fan de rigel steane. Dat strykt net mei de opmaak fan alle oare artikels hjirre. Ik haw der sels gjin bal ferstân fan, dat soene jo it each der ris oer gean litte wolle? Drewes (oerlis) 26 jan 2022, 17.52 (CET)

Dat kloppet dat is kaam nei't @Ieneach fan 'e Esk juster in rantsje om it Berjocht:Takomstsport makke hat. Ik ha hjir oer fannemoarn al in berjochtsje skreaun oan ieneach. FreyaSport (oerlis) 26 jan 2022, 18.11 (CET)
@Drewes: It probleem is oplost. Ik hie yn it berjocht wol in <center> tafoege, mar wie de </center> fergetten. Oeps. Sorry. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 26 jan 2022, 18.14 (CET)

List mei flaggeberjochtenBewurkje

Goeie. Ik haw jo "List fan berjochten Flagge mei Nasjonaliteit-oantsjutting" omneamd ta Wikipedy:List fan berjochten Flagge mei Nasjonaliteit-oantsjutting. (En doe haw ik de oarspronklike side fuortsmiten.) Ik haw der hielendal neat op tsjin dat jo sa'n list oanmeitsje, krektoarsom, mar ik fyn dat we de ensyklopedyske artikels en de soksoarte helplisten foar it skriuwen fan ensyklopedyske artikels wat útinoar hâlde moatte. Fandêr. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 jan 2022, 02.50 (CET)

@Ieneach fan 'e Esk Tige tank foar it ferbetterjen fan de namme fan dizze list. :-) FreyaSport (oerlis) 30 jan 2022, 10.00 (CET)

FanfareBewurkje

Goeie FreyaSport. Jo hawwe niiskrekt de kategory Frysk fanfare-orkest oanmakke, mar wy hawwe de Kategory:Fryske fanfare al. Dat. Drewes (oerlis) 11 mrt 2022, 16.28 (CET)

hoi, @Drewes:, Oeps dat wie it doel net, ik hie noch socht as der al sa'n kategory wie mar die ha ik net fûn. Blikber ha ik net goed socht. jo meie dit fan my oanpasse. FreyaSport (oerlis) 11 mrt 2022, 16.53 (CET)

Pop(-)artystBewurkje

Goeie. Ik bin jo even in ferklearring skuldich om't ik jo kategoryen "Pop-artyst" feroare haw yn "Popartyst". Jo hawwe dy kategoryen sûnder mis mei de bêste bedoelings sa stavere nei analogy fan "Rock-artyst", etc. Dat is myn eigen skuld, want "Rock-artyst" en sa haw ik sels op dy manier oanmakke. Dat is jierren lyn, en ik fûn it doe mar nuver om Ingelske wurden as 'rock' en 'jazz' en 'reggae' oan Fryske wurden lykas 'artyst' en 'muzyk' fêst te skriuwen, dat ik haw der doe hieltyd in keppelstreekje tuskenyn set. Dêr haw ik no spyt fan, dat hie efternei net moatten, mar ja, om dat wer rjocht te breidzjen sit dan wer in bealchfol wurk yn, dat ik haw it mar sa stean litten. No't jo mei popartyst begûn binne, moatte we lykwols net op dy manier fierder, dat dêrom haw ik by dy kategoryen yn elts gefal alfêst it keppelstreekje der mar úthelle. Eins moat dat by de oare kategoryen ek nochris, mar, no ja, wannear't dat er fan komt, kin ik jo net fertelle. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 mai 2022, 00.40 (CEST)