Argyf

WeromsettingsBewurkje

Goejûn. Lit ik foaropstelle dat ik jo wurk hjir op 'e Wikipedy de lêste tiid bysûnder wurdearje. Mar hjoed wiene jo wat te hastich. Ik haw in stik as wat dingen weromsette moatten. "Melankelyk" en "melankelikens" binne wurden dêr't neat mis mei is, se steane gewoan yn it Frysk-Nederlânsk Wurdboek (side 606). Ik nim oan dat jo nei it Frysk Hânwurdboek sjoen hawwe, en dêr steane se dan wer net yn, mar dat kin neffens my net betsjutte dat se dêrom no ynienen fout binne: it giet hjir nammers net om lytse staveringsoanpassings, mar om in wurdfoarm mei in hiele oare útspraak (mei in ekstra wurdlid). En by ûnthâld (psychology) seach ik dat jo "it learen" feroare hiene yn "it leare". Dat kin net: as in tiidwurd as haadwurd brûkt wurdt, komt der yn it Frysk in -n efter: "It laitsjen is him fergien" (en net: "It laitsje is him fergien") of "Swimmen is in Olympyske sport" (en net: "Swimme is in Olympyske sport"). Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 mai 2020, 00.12 (CEST)

Ek goeie. Tan foar jo opmerkingen. Melankelyk en melankelike binne wurden wêrfan ik sels altyd te hearen krigen haw, dat mankelyk en mankelike de bettere foarmen binne. As ik twifelje sjoch ik earst yn it FHW (2016) en dan yn it FW (N-F) (1992). Stiet in wurd dêr beide kearen net yn, dan feroarje ik it nei de fariant dy't it FHW jout. Dat liket my dan net sasear in kwestje fan fout, mar fan better. Mar yn dit gefal hie ik ek efkes yn it I-F(/F-I)-wurdboek fan Dykstra (2000) sjen moatten, want dêr stiet melankelyk stiet wól yn. It F-N W haw ik net.
Dat learen wie fansels in domme flater, ik wit wier wol better, ik begryp sels ek net wat dêr mis gie. Dat moast mar net wer.
Der is oars noch in soad te dwaan hjir: yn de rin fan de jierren is der hiel wat Hollânsk yn slûpt. De sykfunksje is no in stik better as tsien, tolve jier lyn, dat no binne sokke dingen folle makliker te finen. Dêr wol ik my de kommende tiid wat om bekroadzje. Groetenis, Wutsje 23 mai 2020, 01.40 (CEST)
Dat liket my skoan ta, Wutsje. Tankewol foar jo útlis. It is ek in hiel gedoch mei al dy ferskillende wurdfoarmen dy't yn it Frysk brûkt wurde, seker as de Fryske Akademy yn 'e iene útjefte dit seit en yn 'e oare útjefte dat. (Fral dat lêste is foar mysels in boarne fan argewaasje.) Jo moatte trouwens net tinke dat ik alles neirin dat jo dogge. Dêr soe ik ek hast in deitaak oan hawwe. Mar ik sjoch der wolris stekproefsgewiis wat nei, fral as it om siden giet dy't iksels skreaun haw. Oer it algemien is der neat mis mei jo feroarings; jo witte as gjin oar dat ik ek geregeldwei typflaters en sa meitsje. It is net dat ik it spul net nochris neilês foar't ik it derop klap, mar as je witte wat der stean moat, wol it wol oer de flaters hinne lêze. Mar justerjûn seach ik tafallich eefkes nei "Unthâld (psychology)", en doe't ik dat "it leare" stean seach, bin ik noch wat fierder begûn te graven en sa fûn ik noch wat lytsguod. No, klear, fierder mar wer. Groetnis, Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 mai 2020, 18.02 (CEST)

AllahabadBewurkje

I seriously ask myself, what the hell is your problem? Why so furious about Prayagraj being given it's real name. You don't have any arguments.. so there has to be an ideology behind your not understandable, willkürlich actions. What is your ideology? --Tecumseh*1301 (oerlis) 27 jun 2020, 02.34 (CEST)

See here. Please do note that I don't have any intention to discuss this matter any further on this talk page. Wutsje 27 jun 2020, 02.41 (CEST)