Argyf

WeromsettingsBewurkje

Goejûn. Lit ik foaropstelle dat ik jo wurk hjir op 'e Wikipedy de lêste tiid bysûnder wurdearje. Mar hjoed wiene jo wat te hastich. Ik haw in stik as wat dingen weromsette moatten. "Melankelyk" en "melankelikens" binne wurden dêr't neat mis mei is, se steane gewoan yn it Frysk-Nederlânsk Wurdboek (side 606). Ik nim oan dat jo nei it Frysk Hânwurdboek sjoen hawwe, en dêr steane se dan wer net yn, mar dat kin neffens my net betsjutte dat se dêrom no ynienen fout binne: it giet hjir nammers net om lytse staveringsoanpassings, mar om in wurdfoarm mei in hiele oare útspraak (mei in ekstra wurdlid). En by ûnthâld (psychology) seach ik dat jo "it learen" feroare hiene yn "it leare". Dat kin net: as in tiidwurd as haadwurd brûkt wurdt, komt der yn it Frysk in -n efter: "It laitsjen is him fergien" (en net: "It laitsje is him fergien") of "Swimmen is in Olympyske sport" (en net: "Swimme is in Olympyske sport"). Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 mai 2020, 00.12 (CEST)

Ek goeie. Tan foar jo opmerkingen. Melankelyk en melankelike binne wurden wêrfan ik sels altyd te hearen krigen haw, dat mankelyk en mankelike de bettere foarmen binne. As ik twifelje sjoch ik earst yn it FHW (2016) en dan yn it FW (N-F) (1992). Stiet in wurd dêr beide kearen net yn, dan feroarje ik it nei de fariant dy't it FHW jout. Dat liket my dan net sasear in kwestje fan fout, mar fan better. Mar yn dit gefal hie ik ek efkes yn it I-F(/F-I)-wurdboek fan Dykstra (2000) sjen moatten, want dêr stiet melankelyk stiet wól yn. It F-N W haw ik net.
Dat learen wie fansels in domme flater, ik wit wier wol better, ik begryp sels ek net wat dêr mis gie. Dat moast mar net wer.
Der is oars noch in soad te dwaan hjir: yn de rin fan de jierren is der hiel wat Hollânsk yn slûpt. De sykfunksje is no in stik better as tsien, tolve jier lyn, dat no binne sokke dingen folle makliker te finen. Dêr wol ik my de kommende tiid wat om bekroadzje. Groetenis, Wutsje 23 mai 2020, 01.40 (CEST)
Dat liket my skoan ta, Wutsje. Tankewol foar jo útlis. It is ek in hiel gedoch mei al dy ferskillende wurdfoarmen dy't yn it Frysk brûkt wurde, seker as de Fryske Akademy yn 'e iene útjefte dit seit en yn 'e oare útjefte dat. (Fral dat lêste is foar mysels in boarne fan argewaasje.) Jo moatte trouwens net tinke dat ik alles neirin dat jo dogge. Dêr soe ik ek hast in deitaak oan hawwe. Mar ik sjoch der wolris stekproefsgewiis wat nei, fral as it om siden giet dy't iksels skreaun haw. Oer it algemien is der neat mis mei jo feroarings; jo witte as gjin oar dat ik ek geregeldwei typflaters en sa meitsje. It is net dat ik it spul net nochris neilês foar't ik it derop klap, mar as je witte wat der stean moat, wol it wol oer de flaters hinne lêze. Mar justerjûn seach ik tafallich eefkes nei "Unthâld (psychology)", en doe't ik dat "it leare" stean seach, bin ik noch wat fierder begûn te graven en sa fûn ik noch wat lytsguod. No, klear, fierder mar wer. Groetnis, Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 mai 2020, 18.02 (CEST)

AllahabadBewurkje

I seriously ask myself, what the hell is your problem? Why so furious about Prayagraj being given it's real name. You don't have any arguments.. so there has to be an ideology behind your not understandable, willkürlich actions. What is your ideology? --Tecumseh*1301 (oerlis) 27 jun 2020, 02.34 (CEST)

See here. Please do note that I don't have any intention to discuss this matter any further on this talk page. Wutsje 27 jun 2020, 02.41 (CEST)

Tige by tigeBewurkje

Bêste Wutsje, jo staverjen hjir is in boppeslach! Sels haw ik in tal fan de wurden tradisjoneel en protestantsk bydel west, mar dêr is gjin trochkommen oan. Miskien hawwe jo nocht en doch der ek ris in pear?Devries54 (oerlis) 11 aug 2020, 15.53 (CEST)

Goeie DeVries54, tank. Lêsten haw ik [P|p]rotestants(e) al ris dien, dat soe no oeral goed wêze moatte, mar mei [T/t]radisjon* is it yndied goed mis (sjoch hjir). Ik sil my der ris om bekroadzje. It bliuwt muontsewurk, mar dat is net oars. Groetenis, Wutsje 11 aug 2020, 19.27 (CEST)
Nochris goeie, Devries54, de 350+ instances fan [T/t]radysjon* binne no allegearre ferbettere. At jo noch ris wat hawwe: wolkom. Groetenis, Wutsje 9 sep 2020, 01.14 (CEST)

Universal Code of ConductBewurkje

Hi Wutsje

I was asked by Wikimedia Foundation to promote this call for participation on the planned Universal Code of Conduct.

Best regards --Holder (oerlis) 12 aug 2020, 14.04 (CEST)

Wikimediavrijwilligers werken nu al meer dan 18 jaar samen om de grootste verzameling vrije kennis sinds mensenheugenis te bouwen. In die tijd zijn we gegroeid van een kleine groep bewerkers tot een diverse gemeenschap van bewerkers, ontwikkelaars, Wikimedia-organisaties, lezers, donateurs en partners.

Maar we beseffen dat we nog veel werk moeten verzetten om onze ambitieuze visie te verwezenlijken: Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot een overzicht van alle kennis.

Soms hebben onze projecten en de gemeenschap van bijdragers geleden aan een gebrek aan richtlijnen die ons allen verbinden en die ons helpen om samen een omgeving te creëren waarin vrije kennis veilig, en zonder angst, gedeeld kan worden. Om dichter bij die visie te komen, moeten we ervoor zorgen dat iedereen die belangrijke kennis op onze projecten wil delen, zich prettig en welkom voelt. We hebben richtlijnen nodig die ons kunnen helpen om een constructieve en inclusieve plek te bouwen die aanmoedigt om vrije kennis te delen.

Verschillende gemeenschappen hebben het al eerder gehad over de nood aan universele gedragsregels. In mei 2020 heeft het bestuur van de Wikimedia Foundation een ‘Community Culture Statement’ gepubliceerd, dat de expliciete opdracht geeft om te werken aan nieuwe standaarden om om te gaan met intimidatie en om inclusiviteit in onze projecten te bevorderen. [1]

Deze universele gedragsregels zullen een aantal bindende, minimale standaarden bevatten die gelden voor alle Wikimediaprojecten, voor ieder van ons, voor medewerkers en vrijwilligers over heel de wereld. Dit zal impact hebben op ons werk als groepen, individuen en projecten, en het is dus cruciaal dat we allen deelnemen en onze mening delen over de universele gedragsregels, over hun aard, over wat deze gedragsregels horen te dekken en wat niet; en ook hoe dit onze groepen kan helpen, stimuleren of hinderen.

Nu is het moment om hierover te praten. Jullie gemeenschap is een deel van de Wikimediabeweging en jouw stem telt. Om te garanderen dat de stem van jullie gemeenschap gehoord wordt, nodigen we je uit om meer te lezen over de universele gedragsregels (universal code of conduct / UCoC) [2] en om vervolgens je mening en feedback te delen op de overlegpagina [3]. Voor meer flexibiliteit en om de taalbarrière te verkleinen: je bent van harte welkom om de Engelstalige hoofdpagina over de universele gedragsregels te vertalen naar je eigen taal [4]. Vervolgens kan jijzelf en je gemeenschap ervoor kiezen om meningen en feedback aan te bieden in je eigen taal. Bovendien: ook als de informatie over de universele gedragsregels nog niet vertaald is in je eigen taal, dan verwelkomen we antwoorden en reacties in verschillende talen bij discussiedraadjes die begonnen zijn in het Engels.

PrayagrajBewurkje

I didn't bother Frisian Wikipedia any more, I accepted your decision, but you decided to look up Prayagraj in Scots Wikipedia and changed the article from Prayagraj again and again, pointing out that I made attempts on other Wikipedias.. of course i did, what is a problem with that. And you put in references from English Wikipedia. So why didnt you refer to Polish, French, Italian or German Wikipedia, where they rightfully accepted Prayagraj as the new name?

You made it Personal, I reacted.. only I don't understand, what the big issue is for you..

your dislike for Hinduism (as it is pretty common on Youtube Videos where people ridicule Hindus as stupid cow worshippers, are you one of them?) or your dislike of the BJP? as i said, that i could understand, but the name change to it's original and holy name was prepared and wished and accepted by so many more than just the BJP..

so, acknowledge the importance of Changing the article's name to Prayagraj like you would accept it normally with other cities and count the arguments pro and contra a name change, how many do you count?

I give you my hand, before pushing it away, think a second about accepting it.

--Tecumseh*1301 (oerlis) 29 aug 2020, 01.26 (CEST)

One really wonders exactly who is taking what personally ...  Anyway, as I said: please do note that I don't have any intention to discuss this matter any further on this talk page. Wutsje 29 aug 2020, 04.27 (CEST)