Melkemastate is in eardere stins fan Rinsumageast yn de gemeente Dantumadiel. De stins bestie al foar 1532. Yn 1727 is de stins ôfbrutsen en de tunen fan de stins binne gearfoege mei dy fan de Eysinga State. De rûnwei om Rinsumageast is ferneamd nei dizze stins: 'de Melkemawei'. Yn Rinsumageast is in strjitte ferneamd nei de bewenners fan de Melkemastate: ‘de fan Aylvawei’. Op it stee dêr't de Melkemastate eartiids stie leit no de Geastmer bosk.

Melkemastate yn 1723

Eigeners fan Melkema State bewurkje seksje

Jier Brûker
oant 1439 Thieppka Sceltama, ferkeapet oan:
1439 Juw Juwsma alias Bottema, soan:
1477 Gatze Juwsma, dochter:
1498-1511 Ayl Juwsma, dochter:
1526 Dorothea fan Botnia (yn 1511 wie neef Douwe Donia eigener)
1581 Ulbe Tiaerdtsz Aylva, syn oerbeppe wie Ybel Juwsma, in dochter fan Juw Juwsma alias Bottema. Soan:
1582 Tjaert fan Aylva, soan:
1640 Sjoerd fan Aylva
1679 Tjaerd fan Aylva
1713 Tjaerd fan Aylva
1723 Frou Unia-Schratenbach