Morgenrood

It liet Morgenrood heart ta de klassikers fan it sosjalistyske repertoire. It waard foar de Twadde Wrâldoarloch faak songen op sosjalistyske gearkomsten en wie tanksij it koar De Stem des Volks ek faak op de VARA-radio te hearren.

It liet waard yn it begjin fan de 20e iuw komponearre troch Otto Willem de Nobel; de tekst is fan Dirk Jelles Troelstra (broer fan Pieter Jelles Troelstra).

TekstBewurkje

Morgenrood, uw heilig gloeien
Heeft ons steeds den dag gebracht
Breek toch door, o lichtvernieuwer,
In den groten volk'rennacht
Laat uw gloren hope geven
Hun die worst'len in den nacht
Geef hun moed in 't voorwaarts streven
Tot hun 't daglicht tegenlacht
Tot hun 't daglicht tegenlacht
Morgenrood, in worst'lend zwoegen
Hebben zij naar u gesmacht
En in de nachten, treurig duister,
Uw verlossend werk verwacht
Roze gloed kleurt reeds de wolken
D'ochtendwind ruist door de blaân
Weldra is voor alle volken
't Schitterend zonlicht opgegaan
't Schitterend zonlicht opgegaan\

Keppeling om utensBewurkje