Provinsjale wei 357

(Trochwiisd fan N357)

De provinsjale wei 357 of N357 is in provinsjale wei tusken de stêd Ljouwert en Holwert, dêr't de wei nei splitst wurdt yn de N356 rjochting Dokkum en yn de N358 rjochting Bûtenpost.

N357

Inkele plakken oan de N357 binne: Ljouwert, Jelsum, Koarnjum, Stiens, Hallum, Marrum, Ferwert, Blije en Holwert.

De wei is wichtich foar it ferkear fan en nei it waadeilân It Amelân, omdat de feartsjinst op It Amelân út uit Holwert wei fart.

De N357 is yn 'e midden fan 'e 20e iuw stadichoan ûntstien troch opwurdearring fan âldere weidielen. Yn 'e jierren 60 waard de rûnwei om Stiens hinne iepensteld; dat wurdt yn 'e regel as it begjin fan 'e N357 sjoen.