De Nesker Sylroede is in feart yn de gemeente It Hearrenfean. De sylroede rint fan Nes nei de Bokkumer Mar om dan fierder te rinnen as Burstumer Rak, Douwe Tsjeardsrak en De Greft nei de Peanster Ie.

De namme Nesker Sylroede jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Zijlroede.