De Oerdblinkert is mei 24 meter hichte it heechste dún fan It Amelân. It dún leit yn it natuergebiet It Oerd, dat beheard wurdt troch It Fryske Gea. Op it dún stiet in skûlhutte en in ynformaasjeboerd. It stosân wurdt op it dún fêstholden troch helmplanten.

Sicht fan de Oerdblinkert ôf.