De PC fan 2005 waard op woansdei 3 augustus ferkeatst. It wie de 152ste edysje fan de wichtichste keatspartij fan it jier. It partoer fan Rutmer van der Meer, Jacob Wassenaar en Chris Wassenaar wie hûzenheech favoaryt foar de winst, en makke dy rol folslein wier. Chris Wassenaar, as efterynse en foarbêst opslagger de moter fan it partoer, waard kening.

Jacob Wassenaar foar yn it perk

List fan dielnimmers oan de PC fan 2005

bewurkje seksje
1
Simon Minnesma Dronryp
2
Rutmer van der Meer Huzum
Renze P. Hiemstra Sint Jabik
Jacob Wassenaar Minnertsgea
Pier Piersma Leeuwarden
Chris Wassenaar Minnertsgea
   
   
3
Erik Seerden Huzum
4
Robert Rinia Arum
André Kuipers Bitgumermole
Tjitte Bonnema Frjentsjer
wurdt bijlotte  
Marten Feenstra Berltsum
   
   
5
René Janse Grins
6
Reinoud Monsma Tzummearum
Durk van der Meer Grou
Peter van Dijk Harns
André Iedema Menaam
Gert-Jan Meekma Wytmarsum
   
   
7
Klaas Berkepas Hoarnstersweach
8
Johannes G. Dijkstra Huzum
Dirk Jan v.d. Woud Goutum
Jacob Kl. Haitsma Wommels
Auke van der Graaf Berltsum
Gerrit Flisijn Gau
   
   
9
Jan Dirk de Groot Bûtenpost
10
Pieter Bakker Ljouwert
Eppie Weidenaar Bûtenpost
Bauke van der Graaf Berltsum
Hijlke R. Bruinsma Ried
Marten Hiemstra Ried
           
11 Johan Meirink Hallum 12 Johan v.d. Meulen Broeksterwâlde
  Sybren Gerbens Noardwâlde   Herman Sprik Wytmarsum
  Willem Rienks Wageningen   Cornelis Terpstra Minnertsgea
           
13 Jochum Bouma Easterlittens 14 Sibbele Lootsma Snits
  Kor Zittema Bitgum   Jan W. van Beem Dronryp
  Taeke Triemstra Sint Jabik   Folkert van der Wei Wytmarsum
           
15 Mannes van Weert Burgum 16 Johan Abma Gau
  Michel van der Veen Frjentsjer   Pieter Scharringa Dronryp
  Hendrik de Jong Sint Jabik   Daniël Iseger Ljouwert


Pier Piersma fan partoer 1 is bijlotte bij partoer 3 foar de blessearre Douwe Groenendijk.

Utslaggen 1e list

bewurkje seksje
 • 1-2: 2-5 (4-6)
 • 3-4: 2-5 (0-6)
 • 5-6: 5-3 (6-2)
 • 7-8: 5-3 (6-0)
 • 9-10: 3-5 (6-6)
 • 11-12: 1-5 (6-0)
 • 13-14: 5-1 (6-6)
 • 15-16: 3-5 (2-6)

Utslaggen 2e list

bewurkje seksje
 • 2-3: 5-3 (6-0)
 • 5-7: 0-5 (4-6)
 • 10-12: 3-5 (6-6)
 • 13-16: 5-5 (6-4)

Utslaggen heale finales

bewurkje seksje
 • 2-7: 5-5 (6-2)
 • 12-13: 5-0 (6-4)

Utslach finale

bewurkje seksje
 • 2-12: 5-1 (6-4)

Kening PC 2005

bewurkje seksje
 • Chris Wassenaar