In pomp is in Fryske en Grinslanner namme foar in dûker. Dit is werom te finen yn in stik of wat toponimen. Meastal ferwize de nammen nei útwetteringsdûkers, dy't yn it ferline wol in weromslachklep hienen en sa in ienfâldige spuislûs wiene.

De oantsjutting pomp betsjutte fan oarsprong wetterke, plasse, dobbe en is yn dy betsjutting oergien nei dûker en nei de fertikale wetterpomp.