It Klidzerak ûnder De Gordyk

In rak is in rjocht stik dyk, in rjocht stik yn in bochtich farwetter, as in part fan in sylrûte.

Op it wetter is in rak lestich foar de skipfeart at it net besyld is. Dit jildt fral dêr't in wetter ferskate rakken efter elkoar hat, in duvelsrak, as dêr't wyn en stream it besyljen fan in rak ornaris ûnmûglik meitsje, in rak fan ûngemak. Der binne in hiel soad Rakken yn Fryslân.

LiteratuerBewurkje

  • Encyclopedie van Friesland - red. J.H. Brouwer, J.J. Kalma , W. Kok en M. Wiegersma (Amsterdam: Elsevier, 1958), Rak.