List fan romaanske bouwurken

Wikimedia-list
(Trochferwiisd fan Romaanske Bouwurken)

List fan Romaanske Bouwurken yn Fryslân en Grinslân en restanten dêrfan:

Plaknamme Objekt Romaansk Bysûnderheden
Ealsum herfoarme tsjerke skip en koar
Boazum herfoarme tsjerke skip en toer Diels romanogoatysk koer
Eksmoarre herfoarme tsjerke skip, koer en toer Finsters diels rekonstruearre
Feinsum herfoarme tsjerke skip en toer
Hantum herfoarme tsjerke skip en koer
Hijum herfoarme tsjerke skip, koer en toer Goatyske finsters yn skip en koer, redusearre westwurk.
Jelsum herfoarme tsjerke skip en toer
Jistrum herfoarme tsjerke skip, koer en toer
Rinsumageast herfoarme tsjerke skip, koer en toer
Stiens herfoarme tsjerke skip Fragminten details
Surhuzum herfoarme tsjerke toer Rijnlânske ynfloeden yn details, hege mitsele spits
Plaknamme Objekt Romaansk Bysûnderheden
Bedum Walfridustsjerke toer
Bierum herfoarme tsjerke skip en toer Redusearre westwurk. Skip diels romano-goatysk.
Doezum herfoarme of Sint-Vitustsjerke toer en koar Toer yn dowestien, diels bewarre redusearre westwurk, koar fan bakstien.
Eenum herfoarme tsjerke
Godlinze herfoarme of Sint-Pancratiustsjerke skip en toer Diels romano-goatysk
Haren herfoarme tsjerke
Hellum herfoarme of Sint-Walfridustsjerke
Holwierde herfoarme of Sint-Nicolaastsjerke ûnderste helte skip
Kantens herfoarme tsjerke skip en toer
Liens herfoarme of Petrustsjerke
Leermens hervormde of Sint-Donatustsjerke skip
Marsum herfoarme tsjerke skip, koar en toer Mei oarspronklike dakpannen: monniken en nonnen.
Midwolde herfoarme tsjerke
Nijtsjerk herfoarme tsjerke skip en toer
Noardlaren herfoarme of Sint-Bartolomeustsjerke toer
Oldenzijl herfoarme tsjerke Rike koarsluting yn Rynlânske styl.
Oosterwijtwerd herfoarme tsjerke skip en koar Finsters yn skip fergrutte. Healrûne koarsluting.
Siddeburen herfoarme tsjerke hielendal
Wirdum herfoarme tsjerke
Zuidwolde herfoarme tsjerke
Ten Boer herfoarme tsjerke