Tolhúster Alvestêdetocht

De Tolhúster Alvestêdetocht wie in net-offisjele Alvestêdetocht dy’t op 28 febrewaris 1929 organisearre waard troch trije kafeehâlders út Ljouwert. De tocht is wûn troch Marten van der Kooij en Ype Smid, beide út Hylpen. Der is nea earder in Alvestêdetocht sa let yn it jier ferriden.
Twa wiken dêrfoar hie Karst Leemburg mei strange froast de echte Alvestêdetocht fan 1929 wûn.

Mar 48 manlju en ien frou kamen opdagen. Tredde waard Andele Swierstra út Poppenwier. De tocht gie in stik soepelder as de offisjele. Fan de 49 riders rieden 44 de tocht út. It duo fan Hylpen wist in tiid del te setten fan 10.32, folle hurder as de 11.09 fan Karst Leemburg, de winner fan de offisjele Alvestêdentocht op 12 febrewaris dêrfoar. De organisaasje wie sa optein oer de tocht dat se in wike letter yn maart alwer in Alvestêdetocht planden. Dit plan waard nei in petear mei Mindert Hepkema, foarsitter fan de Feriening De Fryske Alve Stêden, ôflast.