In webloch of koarter in bloch is soarte fan deiboek, dat op de eigen webside byholden wurdt. Minsken fan kwizekwânsje lykas politisy, skriuwers en artysten hâlde langer allegearre in bloch by. Soks jout harren gelegenheid om yn kontakt te stean mei stimmers, lêzers en folgers. Dy kinne dan meastal ek reaksjes jaan. Foar de hanneling brûke jo it tiidwurd blogje. De term 'webloch' waard yntrodusearre yn 1997.

Foarbyld fan in webloch

In nijere foarm is twitterje, dêrby kinne jo op alle tiden fan 'e dei jo folgers op 'e hichte hâlde fan jo dwaan en litten.