Weda, syn twa ravens (Huginn en Muninn) en syn wolven (Geri en Freki), Mary H. Foster, 1901

Weda (Nederlânsk: Wodan, Noarsk: Odin, Dútsk: Woden) wie in Germaanske god. De namme libbet fuort yn it wurd Woansdei, fan Wedadei. Dy namme rekke by de Friezen gewoan yn de Romeinske tiid doe't sy it Romeinske brûkme om in wike yn sân dagen op te dielen oernommen en komt oerien mei de Latynske namme Mecurii dies, de dei fan Merkurius.

De god Weda wurdt yn ferbân brocht mei sawol wiisheid (kennis, wiisheid, poëzij en literatuer) as krêft (enerzjy, striid en oarloch).

Wat de Fryske god Weda spesifyk oanbelanget binne wy tige min ynformearre, omdat de Friezen út it tiidrek fan de tsjustere midsiuwen yn de 7e en 8e iuw harren goaden loslieten en oerstapten op it Kristlike leauwen. Fan dy perioade is amperoan wat bekend omdat skriftlike boarnen ûntbrekke. Foar mear ynformaasje moatte wy liene by oare Germaanske folken dêr't wol mear fan bekend is, benammen fan de Noarske Germanen.

BoarneBewurkje

  • Douwe Kalma, Skiednis fan Fryslân, (Grou, 1965), side 41.