Ferskil tusken ferzjes fan "Karel F. Gildemacher"

([)
 
* ''Schymp off Erenst''. K.F. Gildemacher en H.D Meijering eds. 48 siden. De Jouwer, 2006.
* ''Het onderzoek naar veldnamen in Fryslân''. Yn: Naamkunde 35, 43-61, 2005/2006.
* ''Boerderijenboek Hennaarderadeel 1511-1698'' (D.J. van der Meer) - krityk - Yn: [[It Beaken (tydskrift)|It Beaken]] 67: 120-124, 2005.
* ''Gewässernamen'' (mei [[Arjen Versloot]] en R.A. Ebeling). 26 siden. Ljouwert, 2005.
* ''Waternamen'' (mei A.P. Versloot). 26 siden. Ljouwert, 2005.
* ''Honderd jaren. Impressies van een waardenvolle reis''. 189 siden. Ljouwert, 2004.
* ''Intern lokaliserende preposities in Oudfriese oorkonden''. Yn: Naamkunde 35, 117-149 (Magazine of the Institute for Onomastics and dialectology yn Leuven - Belgje - en it [[Meertens Ynstitút]] yn Amsterdam, 2003)
* ''Ga as delsettingsnamme-elemint yn de Aldfryske oarkonden''. Yn: [[It Beaken (tydskrift)|It Beaken]] 65, 145-180, (2003).
* ''Skipperstaal. Lexicon van de Friese schipperij 1850-2000''. 336 siden. Ljouwert, 2003
* ''West Frisian Place-Names''. Yn: Handbook of Frisian studies, 155-170. H.H. Munske ed. Tübingen, 2001
14.119

bewurkings