Ferskil tusken ferzjes fan "Rommert de Bree"

44 bytes grutter ,  7 moannen lyn
red
(red)
 
'''Rommert Cornelis de Bree''' ([[Dantumawâld]] [[25 maaie]] [[1875]] - [[Ermelo]], [[24 oktober]] [[1961]]) wie in [[boer]] en bestjoerder fan in soad ferienings yn Dantumawâld en omkriten. Hy wie ek diaken, tsjerkefâd en âlderling.
 
Rommert Cornelis de Bree wie earst feehâlder oan de Doniawei yn perseel 113, dêrnei oan de oare kant fan de Doniawei 100, letter wenne er op nûmer 50. Hy siet yn meardere bestjoeren. Yn 1903 en 1904 wie hy diaken yn Dantumawâld, fan 1905 - 1925 tsjerkefâd en fan 1945 - 1955 âlderling.<br>
Hy wie ek diaken, tsjerkefâd en âlderling. Rommert Cornelis de Bree wie earst feehâlder oan de Doniawei yn perseel 113, dêrnei oan de oare kant fan de Doniawei 100, letter wenne er op nûmer 50. Rommert de Bree siet yn meardere bestjoeren. Yn 1903 en 1904 wie hy diaken yn Dantumawâld, fan 1905 - 1925 tsjerkefâd en fan 1945 - 1955 âlderling. De begraffenisferiening fan Dantumawâld waard op 29 april 1907 oprjochte, Rommert de Bree siet yn it earste bestjoer en waard 13 maaie fan dat jier as boade beneamd. In jier letter waard hy troch Sietse Oranje as boade opfolge, mar hy ferfolde dy taak opnij van 1936 oant 1956. Hy wie meioprjochter van de op 3 maart 1915 starte koöperative Boerelienbank Moarrewâld. Mei 40 leden waard 18 maart 1919 de 'Feriening fan Wurkjouwers' oprjochte en De Bree krige sitting yn it bestjoer. Op 16 febrewaris 1927 waard in Dantumawâld de feriening 'Pro Rege' oprjocht mei De Bree ynearsten as bestjoerslid. Fan de yn 1931 ynstelde 'klokkommisje' wie hy foarsitter. De gemeente Dantumadiel woe om de troch Den Haag opleine besunigingen, it lieden fan de doarpsklok troch Foeke Bos net langer fergoedzje. Fan de op 18 jannewaris 1946 oprjochte Feriening Doarpsbelang Dantumawâld wie hy oant 6 maart 1953 de earste foarsitter en dêrnei earefoarsitter. Op 11 juny 1946 waard it weromkommen fan de doarpsklok fierd, wêrby't Rommert de Bree it wurd fierde. Yn 1923 waard hyy CHU-riedslid en dit wie hy opnij yn 1934 en 1935. Op 29 maart 1934 krige hy sitting yn de kommisje, besteande út leden fan spekulative-, koöperative sûkereidrûgerijen en inkele ferbouwers, dy't kontakten mei it5 haadbestjoer fan de Fryske Mij ûnderhâlden gie oer tyltregeling fan de sûkerei. It Fryske bestjoer beloofde aktyf te wêzen en him der yn Den Haag foar yn te setten. Hy wie foarsitter van de koöperative sûkereidrûgerij 'Ons Belang' yn Walterswâld. Foarhinne wie hy weger yn it 'âld febryk' fan Prakken yn Dantumawâld. Yn Driezum waard in april 1937 in feriening fan belangstellenden yn de ferbou op kontrakt fan genêskrêftige krûden oprjochte en Rommert de Bree krige sitting yn it earste bestjoer. Yn desimber 1937 waard hy werkeazen ta bestjoerslid fan de ôfdieling Dantumadiel fan it Nederlânsk Bibelgenoatskip. By de oprjochting fan it [[wetterskip]] 'De Damwâldster Trekwei' kaam hy ynearsten yn it bestjoer. Yn de tritiger en fjirtiger jierren wie hy foarsitter fan it wetterskip 'De Tjeerd Foekesleane'. Yn 1950 waard it 50-jierrich bestean fan it koöperative bûterfabryk 'De Dokkumer Wâlden' fierd. Twa leden hienen al dy tiid molke leveree, dat wienen Rommert de Bree en Wybe Melles Leegstra. Yn Damwâld is De Bree neammd yn de Rommert de Breestrjitte.
De begraffenisferiening fan Dantumawâld waard op 29 april 1907 oprjochte, Rommert de Bree siet yn it earste bestjoer en waard 13 maaie fan dat jier as boade beneamd. In jier letter waard er troch Sietse Oranje as boade opfolge, mar hy ferfolde dy taak opnij van 1936 oant 1956.<br>
Hy wie meioprjochter van de op 3 maart 1915 starte koöperative Boerelienbank Moarrewâld. Mei 40 leden waard 18 maart 1919 de 'Feriening fan Wurkjouwers' oprjochte en De Bree krige sitting yn it bestjoer.<br>
Op 16 febrewaris 1927 waard in Dantumawâld de feriening 'Pro Rege' oprjocht mei De Bree ynearsten as bestjoerslid. Fan de yn 1931 ynstelde 'klokkommisje' wie er foarsitter. De gemeente Dantumadiel woe om de troch Den Haag opleine besunigingen, it lieden fan de doarpsklok troch Foeke Bos net langer fergoedzje. Fan de op 18 jannewaris 1946 oprjochte Feriening Doarpsbelang Dantumawâld wie hy oant 6 maart 1953 de earste foarsitter en dêrnei earefoarsitter. Op 11 juny 1946 waard it weromkommen fan de doarpsklok fierd, wêrby't Rommert de Bree it wurd fierde.<br>
Yn 1923 waard er [[CHU]]-riedslid en dat wie er opnij yn 1934 en 1935. Op 29 maart 1934 krige hy sitting yn de kommisje, besteande út leden fan spekulative-, koöperative sûkereidrûgerijen en inkele ferbouwers, dy't kontakten mei it haadbestjoer fan de [[Fryske Mij]] ûnderhâlden; hy gie oer tyltregeling fan de sûkerei. It Fryske bestjoer beloofde aktyf te wêzen en him der yn Den Haag foar yn te setten. Hy wie foarsitter van de koöperative sûkereidrûgerij 'Ons Belang' yn Walterswâld. Foarhinne wie hy weger yn it 'âld febryk' fan Prakken yn Dantumawâld.<br>
Yn Driezum waard in april 1937 in feriening fan belangstellenden yn de ferbou op kontrakt fan genêskrêftige krûden oprjochte en Rommert de Bree krige sitting yn it earste bestjoer.<br>
Yn desimber 1937 waard er fannijs keazen ta bestjoerslid fan de ôfdieling Dantumadiel fan it Nederlânsk Bibelgenoatskip. By de oprjochting fan it [[wetterskip]] 'De Damwâldster Trekwei' kaam er ynearsten yn it bestjoer. Yn de tritiger en fjirtiger jierren wie er foarsitter fan it wetterskip 'De Tjeerd Foekesleane'.<br>
Yn 1950 waard it 50-jierrich bestean fan it koöperative bûterfabryk 'De Dokkumer Wâlden' fierd. Twa leden hienen al dy tiid molke leveree, dat wienen Rommert de Bree en Wybe Melles Leegstra.<br>
Yn Damwâld waard de Rommert de Breestrjitte nei him neamd.
 
== Bestjoerstaken ==
* Koöperative [[sûkerei]]drûgerij 'Us Belang' yn Wâlterswâld.
* Feriening fan belangstellenden yn de ferbou op kontrakt fan genêskrêftige krûden
* ôfdielingOfdieling Dantumadiel fan it Nederlânsk Bibelgenoatskip
* Wetterskip 'De Damwâldster Trekwei'
* Wetterskip 'De Tjeerd Foekesleane'. Yn 1950 waard it 50-jierrich bestean fan it koöperative molkfabryk 'De Dokkumer Wâlden' fierd. Twa leden hienen al dy tiid molke levere, wêrûnder Rommert de Bree.