Kneppelfreed

Derby sûnt 8 des 2008
| [[Ofbyld:Czech Republic road sign P 1.svg|60px]]
|-
| Foarrangskrúspunt memei syddyk nei rjochts
|
|
! Tsjechje
|-
| Loslizzende stiennen
| Losliggende stenen
|[[BestandOfbyld:Belgian road sign A17.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Zeichen 116.svg|60px]]
|[[Bestand:Finland road sign A12.svg|60px]]
|[[Bestand:France road sign AK22.svg|60px]]
|[[Bestand:Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-13.svg|60px]]
|[[Bestand:Ireland road sign WK 073.svg|60px]]
|[[Bestand:Italian traffic signs - materiale instabile.svg|60px]]
| [[Bestand:Nederlands verkeersbord J25.svg|60px]]
| [[Bestand:Norwegian-road-sign-112.0.svg|60px]]
|
| [[BestandOfbyld:ZnakUK traffic sign A-287009.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:1.18 RussianFinland road sign A12.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:DopravnáFrance značkaroad A11sign AK22.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:SpainTraffic trafficSign signalGR p28- KOK 2009 - K-13.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Czech RepublicIreland road sign AWK 17073.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:UKItalian traffic signsigns - materiale 7009instabile.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:SwedenNederlands roadverkeersbord sign A11J25.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:CHNorwegian-Gefahrensignalroad-Rollsplittsign-112.0.svg|60px]]
|[[Ofbyld:Znak A-28.svg|60px]]
|[[Ofbyld:1.18 Russian road sign.svg|60px]]
|[[Ofbyld:Dopravná značka A11.svg|60px]]
|[[Ofbyld:Spain traffic signal p28.svg|60px]]
| [[Ofbyld:Sweden road sign A11.svg|60px]]
|[[Ofbyld:CH-Gefahrensignal-Rollsplitt.svg|60px]]
| [[Ofbyld:Czech Republic road sign A 17.svg|60px]]
|-
| Dykkonstruksje
| Wegwerkzaamheden
|[[BestandOfbyld:Belgian road sign A31.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Zeichen 123.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Finland road signGefahrenzeichen A119.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:France_road_sign_AK5UK traffic sign 7001.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:TrafficFinland Signroad GRsign - KOK 2009 - K-20A11.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Ireland road sign WK 001France_road_sign_AK5.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:ItalianTraffic trafficSign signsGR - lavoriKOK 2009 - K-20.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:NederlandsIreland road sign verkeersbordWK J16001.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:NorwegianItalian traffic signs -road-sign-110.0 lavori.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:GefahrenzeichenNederlands 9verkeersbord J16.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Znak ANorwegian-road-sign-14110.0.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:1.25Znak Russian road signA-14.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Dopravná1.25 značkaRussian A19road sign.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:SpainDopravná trafficznačka signal tp18A19.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:A15Spain traffic signal CZtp18.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:UKSweden trafficroad sign 7001A20.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Sweden road sign A20CH-Gefahrensignal-Baustelle.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:CH-Gefahrensignal-BaustelleA15 CZ.svg|60px]]
|-
| Bern
| Kinderen
|[[BestandOfbyld:Belgian road sign A23.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Zeichen 136-10.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Finland road signGefahrenzeichen A1712.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:France_road_sign_A13aUK traffic sign 545.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:TrafficFinland Signroad GRsign - KOK 2009 - K-16A17.svg|60px]]
|[[Ofbyld:France_road_sign_A13a.svg|60px]]
|[[Bestand:W141 School Ahead -Warning Sign Ireland.png|60px]]
|[[BestandOfbyld:ItalianTraffic trafficSign signsGR - bambiniKOK 2009 - K-16.svg|60px]]
|[[Ofbyld:W141 School Ahead -Warning Sign Ireland.png|60px]]
| [[Bestand:Nederlands verkeersbord J21.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:NorwegianItalian traffic signs -road-sign-142.0 bambini.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:GefahrenzeichenNederlands 12verkeersbord J21.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Znak ANorwegian-road-sign-17142.0.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:1.23Znak Russian road signA-17.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Dopravná1.23 značkaRussian A15road sign.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:SpainDopravná trafficznačka signal p21A15.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Czech Republic roadSpain signtraffic Asignal 12p21.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:UKSweden trafficroad sign 545A15.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Sweden road sign A15CH-Gefahrensignal-Kinder.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:CH-Gefahrensignal-KinderCzech Republic road sign A 12.svg|60px]]
|-
| (Brom)fietsersfytsers
|[[BestandOfbyld:Belgian road sign A25.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Zeichen 138-10 - Radverkehr, StVO 2013.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Finland road signGefahrenzeichen A1811a.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:FranceUK roadtraffic sign A21950.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:TrafficFinland Signroad GRsign - KOK 2009 - K-17A18.svg|60px]]
|[[Ofbyld:France road sign A21.svg|60px]]
|[[Ofbyld:Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-17.svg|60px]]
|
|[[BestandOfbyld:Italian traffic signs - attraversamento ciclabile.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Nederlands verkeersbord J24.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Norwegian-road-sign-144.0.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:GefahrenzeichenZnak 11aA-24.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Znak A-1.24 Russian road sign.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:1.24Dopravná Russianznačka road signA16.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:DopravnáSpain značkatraffic A16signal p22.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:SpainSweden trafficroad signalsign p22A16.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Czech Republic road sign A 19CH-Gefahrensignal-Radfahrer.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:UKCzech trafficRepublic road sign 950A 19.svg|60px]]
| [[Bestand:Sweden road sign A16.svg|60px]]
|[[Bestand:CH-Gefahrensignal-Radfahrer.svg|60px]]
|-
| rowspan="2" | Verkeersdrempel, verhoogde inrichtingFerkearsdrompel
|[[BestandOfbyld:Belgian road sign A14.svg|60px]]
|
|[[Bestand:Finland road sign A10.svg|60px]]
|[[Bestand:France road sign A2b.svg|60px]]
|
| rowspan="2" |[[Bestand:W130 Road Hump - Warning Sign Ireland.png|60px]]
|[[Bestand:Italian traffic signs - dosso.svg|60px]]
| [[Bestand:Nederlands verkeersbord J38.svg|60px]]
| [[Bestand:Norwegian-road-sign-109.0.svg|60px]]
|
| [[BestandOfbyld:ZnakUK traffic sign A-11a557.1.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:1.17 RussianFinland road sign A10.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:DopravnáFrance značkaroad A6sign A2b.svg|60px]]
|
|[[Bestand:Spain traffic signal p15a.svg|60px]]
| rowspan="2" |[[BestandOfbyld:CzechW130 Road RepublicHump road- signWarning ASign 7bIreland.svgpng|60px]]
| [[BestandOfbyld:UKItalian traffic signsigns - 557.1dosso.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:SwedenNederlands roadverkeersbord sign A9-1J38.svg|60px]]
| [[Ofbyld:Norwegian-road-sign-109.0.svg|60px]]
|[[Ofbyld:Znak A-11a.svg|60px]]
|[[Ofbyld:1.17 Russian road sign.svg|60px]]
|[[Ofbyld:Dopravná značka A6.svg|60px]]
|[[Ofbyld:Spain traffic signal p15a.svg|60px]]
| [[Ofbyld:Sweden road sign A9-1.svg|60px]]
|
| [[Ofbyld:Czech Republic road sign A 7b.svg|60px]]
|-
|[[BestandOfbyld:Belgian road sign F87.svg|60px]]
|
|
|[[Bestand:France road sign C27.svg|60px]]
|
|
|
|[[Ofbyld:France road sign C27.svg|60px]]
|
|
|
|
|[[Bestand:5.20 Russian road sign.svg|60px]]
|[[Bestand:Dopravná značka IP8.svg|60px]]
|
| [[BestandOfbyld:CZ-IP025.20 Russian Zpomalovacíroad práhsign.jpgsvg|60px]]
|[[Ofbyld:Dopravná značka IP8.svg|60px]]
|
|
|
| [[Ofbyld:CZ-IP02 Zpomalovací práh.jpg|60px]]
|-
| Minne dyk
| Wegdek in slecht staat, overdwarse uitholling, ezelsrug
|[[BestandOfbyld:Belgian road sign A13.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Zeichen 112 – Unebene Fahrbahn, StVO 1970.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:FinlandGefahrenzeichen road sign A91.svg|60px]]
|[[Bestand:France road sign A2a.svg|60px]]
|
|[[Ofbyld:Finland road sign A9.svg|60px]]
|[[Ofbyld:France road sign A2a.svg|60px]]
|
|[[Bestand:Italian traffic signs - strada dissestata.svg|60px]]
| [[Bestand:Nederlands verkeersbord J1.svg|60px]]
| [[Bestand:Norwegian-road-sign-108.0.svg|60px]]
|[[Bestand:Gefahrenzeichen 1.svg|60px]]
|
|[[BestandOfbyld:1.16Italian Russiantraffic roadsigns sign- strada dissestata.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:DopravnáNederlands značkaverkeersbord A5J1.svg|60px]]
| [[Ofbyld:Norwegian-road-sign-108.0.svg|60px]]
|
| [[BestandOfbyld:Czech1.16 RepublicRussian road sign A 7a.svg|60px]]
|[[Ofbyld:Dopravná značka A5.svg|60px]]
|
| [[BestandOfbyld:Sweden road sign A8.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:CH-Gefahrensignal-Unebene Fahrbahn.svg|60px]]
| [[Ofbyld:Czech Republic road sign A 7a.svg|60px]]
|-
| Fallende stiennen
| Vallende stenen
|[[BestandOfbyld:Belgian road sign A19.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Zeichen 115.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Finland road signGefahrenzeichen A3010b.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:France_road_sign_A19UK traffic sign 559.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:TrafficFinland Signroad GRsign - KOK 2009 - K-14A30.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Ireland road sign W 164France_road_sign_A19.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:ItalianTraffic trafficSign signsGR - cadutaKOK massi2009 da- destraK-14.svg|60px]]
|[[Ofbyld:Ireland road sign W 164.svg|60px]]
|[[Ofbyld:Italian traffic signs - caduta massi da destra.svg|60px]]
|
| [[BestandOfbyld:Norwegian-road-sign-114.2.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:GefahrenzeichenZnak 10bA-25.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Znak1.28 A-25Russian road sign.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:1.28Dopravná Russianznačka road signA20.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:DopravnáSpain značkatraffic A20signal p26.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:SpainSweden trafficroad signalsign p26A12-1.svg|60px|]]
| [[BestandOfbyld:Czech Republic road sign ACH-Gefahrensignal-Steinschlag 18(2).svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:UKCzech trafficRepublic road sign 559A 18.svg|60px]]
| [[Bestand:Sweden road sign A12-1.svg|60px|]]
|[[Bestand:CH-Gefahrensignal-Steinschlag (2).svg|60px]]
|-
| Beweechbere brêge
| Beweegbare brug
|[[BestandOfbyld:Belgian road sign A9.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Zeichen 128 - Bewegliche Brücke, StVO 1992.svg|60px]]
|
|[[Bestand:Finland road sign A6.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:France_road_sign_A6UK traffic sign 529.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:TrafficFinland Signroad GRsign - KOK 2009 - K-7A6.svg|60px]]
|[[Ofbyld:France_road_sign_A6.svg|60px]]
|[[Ofbyld:Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-7.svg|60px]]
|
|[[BestandOfbyld:Italian traffic signs - ponte mobile.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Nederlands verkeersbord J15.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Norwegian-road-sign-118.0.svg|60px]]
|[[Ofbyld:Znak A-13.svg|60px]]
|[[Ofbyld:1.9 Russian road sign.svg|60px]]
|
|[[BestandOfbyld:ZnakSpain A-13traffic signal p5.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:1.9 RussianSweden road sign A6.svg|60px]]
|
|[[Bestand:Spain traffic signal p5.svg|60px]]
|
|[[Bestand:UK traffic sign 529.svg|60px]]
| [[Bestand:Sweden road sign A6.svg|60px]]
|
|-
| KadeKaai of rivieroeverrivierouwer
|[[BestandOfbyld:Belgisch verkeersbord A11 - Uitweg op een kaai of oever.jpg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Zeichen 129 - Ufer, StVO 1992.svg|60px]]
|
|[[Bestand:Finland road sign A7.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:France_road_sign_A20UK traffic sign 555.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:TrafficFinland Signroad GRsign - KOK 2009 - K-8A7.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Ireland road sign W 160France_road_sign_A20.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:ItalianTraffic trafficSign signsGR - sboccoKOK su2009 molo- K-8.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:NederlandsIreland road sign verkeersbordW J26160.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:NorwegianItalian traffic signs -road-sign-120.0 sbocco su molo.svg|60px]]
| [[Ofbyld:Nederlands verkeersbord J26.svg|60px]]
|
| [[BestandOfbyld:Znak ANorwegian-road-sign-27120.0.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:1.10Znak Russian road signA-27.svg|60px]]
|[[Ofbyld:1.10 Russian road sign.svg|60px]]
|
|[[Bestand:Spain traffic signal p27.svg|60px]]
|
|[[Bestand:UK traffic sign 555.svg|60px]]
| [[Bestand:Sweden road sign A7.svg|60px]]
|
|[[Ofbyld:Spain traffic signal p27.svg|60px]]
| [[Ofbyld:Sweden road sign A7.svg|60px]]
|
|
|-
| VeeFee
|[[BestandOfbyld:Belgian road sign A29.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Zeichen 140-10 - Viehtrieb, Tiere; StVO 1992.svg|60px]]
| [[Ofbyld:Gefahrenzeichen 13a.svg|60px]]
| [[Ofbyld:UK traffic sign 548.svg|60px]]
|
|[[BestandOfbyld:France_road_sign_A15a1.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Traffic Sign GR - KOK 2009 - K-18.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Ireland road sign W 151.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Italian traffic signs - animali domestici vaganti.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Nederlands verkeersbord J28.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Norwegian-road-sign-146.4.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:GefahrenzeichenZnak 13aA-18a.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Znak1.26 A-18aRussian road sign.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:1.26Dopravná Russianznačka road signA17.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:DopravnáSpain značkatraffic A17signal p23.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:SpainSweden trafficroad signalsign p23A19-3.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Czech Republic road sign A 13CH-Gefahrensignal-Tiere.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:UKCzech trafficRepublic road sign 548A 13.svg|60px]]
| [[Bestand:Sweden road sign A19-3.svg|60px]]
|[[Bestand:CH-Gefahrensignal-Tiere.svg|60px]]
|-
| Grutwyld
| Groot wild
|[[BestandOfbyld:Belgian road sign A27.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Zeichen 142.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Finland road signGefahrenzeichen A20.213b.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:France_road_sign_A15bUK traffic sign 551.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:TrafficFinland Signroad GRsign - KOK 2009 - K-19A20.2.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Ireland road sign W 153France_road_sign_A15b.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:ItalianTraffic trafficSign signsGR - animaliKOK selvatici2009 vaganti- K-19.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:NederlandsIreland road sign verkeersbordW J27153.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:NorwegianItalian traffic signs -road-sign-146.3 animali selvatici vaganti.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:GefahrenzeichenNederlands 13bverkeersbord J27.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Znak ANorwegian-road-sign-18b146.3.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:1.27Znak Russian road signA-18b.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:Dopravná1.27 značkaRussian A18road sign.svg|60px]]
|[[BestandOfbyld:SpainDopravná trafficznačka signal p24A18.svg|60px|Paso de animales en libertad]]
| [[BestandOfbyld:CzechSpain Republictraffic roadsignal sign A 14p24.svg|60px|Paso de animales en libertad]]
| [[BestandOfbyld:UKSweden trafficroad sign 551A19-2.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:Sweden road sign A19CH-2Gefahrensignal-Wildwechsel.svg|60px]]
| [[BestandOfbyld:CH-Gefahrensignal-WildwechselCzech Republic road sign A 14.svg|60px]]
|- style="font-size: 80%;"
!
! BelgiëBelgje
! Dútslân
! Duitsland
! Eastenryk
! Finland
! FK
! Frankrijk
! Finlân
! Griekenland
! Frankryk
! Ierland
! Grikelân
! Italië
! Ierlân
! Nederland
! Itaalje
! Noorwegen
! Nederlân
! Oostenrijk
! Noarwegen
! Polen
! Poalen
! Rusland en<br />Wit-Rusland
! Ruslân en<br />Wyt-Ruslân
! Slowakije
! Spanje
! Sweden
! Tsjechië
! Switserlân<br />en<br />Lychtenstein
! VK
! Tsjechje
! Zweden
! Zwitserland<br />en<br />Liechtenstein
|-
| [[Eenrichtingsweg]], gesloten in deze richting
7.769

bewurkings