Theun

L (nei oerlisside)
 
==Myn wikinocht==
ItDe isdagen werbinne langal ljochtwêr by'taardich jûntiidkoarte, enik dansit hawjûns ikwêr watfaker minderbinnen. tiidMar noch net safolle ynspiraasje om efterhjir in hiele debult kompjûterwurk te sittenfersetten. Ik sil meastentiids eltse dei wol sjen of der wat fandalisme hersteld wurde moat, en at ik sa no en dan wat tiid haw sil ik wol wat mear dwaan. En ik sil besykje de parten foar de haadside op tiid oan te meitsjen, at in oar der gjin tiid foar hat.
 
==Ynteresses==