Ferskil tusken ferzjes fan "Wikipedy:Dochs wat regels"

* Meitsje jo net te drok om de regels. Meidwaan oan de Wikipedy moat aardich bliuwe. Mar om't wy de teksten mei-inoar meitsje, sil in tekst dy't jo skriuwe grif oanpast wurde as in oar fynt dat it de tekst de fjouwer F-en net achtet. (Eltse side hat in oerlisside om soks troch te praten.)
 
* Begjin nije siden: Teksten hoechehoege net daalks it lêste wurd oer it mêd te wêzen. Eltsenien ginkin gewoan begjinne it eigen witten del te skriuwen. Dat kin sels ien inkele sin wêze. As der mar ien kear immen wat skriuwt komme der fansels oaren dy't der wat oan tafoegje wolle.
 
* Keppelje siden. Alles hoecht bygelyks net op ien side te stean. As jo in wurd jargon brûke kin dat op in eigen side beskreaun wurde. En oarsom kinne jo keppelingen meitsje nei oare siden dy't skreaun binne oer wat jo allinnich oanstippe.
 
* Bou in ensyklopedy. Foegje ta wat yn in ensyklopedy heart, en betink wêr't it stean moat. As jo eat oan in side tafoegje wolle, betink dan earst of it geskikt is. As it by de side past, skriuw it dan wêr't it yn de tekst ynpast wurde kin, en pas de tekst der om hinnederomhinne ek oan. Mar datselde jildt ek as jo in nije side tafoegje. Betink ek dan of it mêd geskikt is foar de wikipedy, hokfoar titel geskikt is, en wêr't de side teplak is, en pas oare siden oan en keppelje se mei de nije side.
 
* Meitsje [[keppelings om útensutens]]. Fansels is it baas om ynformaasje oer te nimmen op ús eigen siden, mar somtiden kin dat net. Yn sa'n gefal, mar ek om oan te jaan hokfoar boarnen jo foar in side brûkt hawwe, kinne jo keppelings tafoegje nei siden bûten de WykipedyWikipedy. Dy keppelings wurde dan as in aparte rige ûnderoan de side skreaun.
 
* Meitsje siden net te wyld. Brûk kleuren en fette, skeane en gruttere letters allinnich as dat wier in doel hat. En foar keppleingskeppelings jildt itselde. Besykje keppelings allinnich ta te foegjen as in lêzer der brûk fan meitsje soe. Dat betsjut ek dat it meast gjin doel hat en nim twa kear deselde keppeling op op deselde side.
 
* Wês eksakt. Us siden sille lêzen wurde troch minsken yn oare jierenjierren, en fan oare plakken fan de wrâld. Dêrom wurdt in side better as der net stiet datyn eat dithokker jier barrewat bard is, marynstee asfan der stiet yn hokfoar'dit jier dat wie'. En as der ek in krekte datum foar is, is dat noch better fansels. En datselde jildt foar oantallen. Al wit men bygelyks meast net it krekte tal fan minsken yn in demonstraasje, dan is "inkele tûzenen minsken" net sa dúdlik as "tusken de trije tûzen en fjouwer tûzen minsken". En sa ek foar plakken. "Wûnseradiel" is better as "It westen fan ús provinsje", as it feitlik is, "Skylge en Flylân" is better as "de westlike twa eilannen", ensfh.
 
 
Anonime meidogger