Ryksmonumint: ferskil tusken ferzjes

fan nl:
(fan nl: noch net klear)
 
(fan nl:)
In '''ryksmonument''' is in saak ( gebou, objekt, steds- of doarpsgesicht) dat fan algemien belang is fanwegen de skientme, de betsjutting foar de [[wittenskip]] of de kultuerhistoaryske wearde. Dit stiet omskreaun yn de monumintewet fan 1988. Der jildt in minimum leeftyd fan 50 jier fan de saak om yn oanmerking te kommen foar de status beskerme ryksmonumint. Ryksmonuminten hawwe oer it generaal it ynternasjonale blau-wite [[monuminteskyldsje]] (sjoch ôfbyld).
 
Nederlân hat ûngefear 51.000 boude ryksmonuminten, 1.500 [[argeology|argeologyske]] ryksmonuminten en 350 [[Beskerme stedsgesicht|beskerme steds- en doarpsgesichten]].<br>
De ryksmonuminten binne ynskreaun yn it Monuminteregister (artikel 1 Monumintewet 1988), dy't automatisearre te finen is yn de Objektendatabank (ODB), beheard troch de [[Rykstsjinst foar Argeology, Kultuerlânskip en Monuminten|RACM]]. De Objektendatabank is net foar publyk tagonklik.
{{wurk}}
De rijksmonumenten zijn ingeschreven in het Monumentenregister (artikel 1 Monumentenwet 1988), welke geautomatiseerd is te vinden in de Objectendatabank (ODB), beheerd door de [[Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten|RACM]]. De Objectendatabank is niet publiekelijk toegankelijk.
 
InYn 2000 werdwaard hetit projectprojekt ActualiseringAktualisearring MonumentenregisterMonuminteregister gestartstarten, om hetit landelijkelanlike register bijby te werkenwurkjen en betrouwbaarderbetrouberder en toegankelijkertagonkliker te makenmeitsjen.
 
Foar it ûnderhâld fan Ryksmonuminten bestean fiskale fasiliteiten.
Voor het onderhoud van Rijksmonumenten bestaan fiscale [[faciliteit|faciliteiten]].
 
==Tydlike beliedsregel oanwizing beskerme monuminten==
==Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten==
Op 1 julijuly 2007 ginggie eenin tijdelijketydlike beleidsregelbeliedsregel van krachtyn (''TijdelijkeTydlike beleidsregelbeliedsregel aanwijzingoanwizing beschermdebeskerme monumentenmonuminten 2007'') inyn opdracht vanfan de minister vanfan OnderwijsUnderwiis, CultuurKultuer en WetenschapWittenskip,
R.H.A. [[Plasterk]] waarinwêryn de aanwijzingoanwizing vanfan rijksmonumentenryksmonuminten totoant 1 januarijannewaris [[2009]] útsteld is opgeschortfoar voorsaken zakenboud gebouwd voorfoar 1940. AlleenAllinnich bijby hogehege uitzonderingútsûndering wordenwurde beschermdebeskerme rijksmonumentenryksmonuminten aangewezenoanwiisd, alleenallinnich wanneerat de zaaksaak behoortheart totta de ongeveerûngefear 100 meestmeast waardevolleweardefolle monumentenmonuminten diedy't zijnboud gebouwdbinne inyn de periodeperioade 1940 totoant en metmei 1958 (de z.g.saneamde [[wederopbouw]]weropbou-periodeperioade). DezeDizze lijstlist werdwaard inyn de herfsthjerst vanfan 2007 gepubliceerdpublisearre, ziesjoch: [[lijstlist vanfan nieuwenije rijksmonumentenryksmonuminten (2007)]]. De minister kooskeas voorfoar dezedizze beleidsregelbeliedsregel omdat hijhy snelgau metmei de moderniseringmodernisearring vanfan de [[monumentenzorgmonumintesoarch]] wilbegjinne beginnenwol.
 
== Keppeling om utens ==
*[http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessioned/browsercheck/continuation=19321-002/session=013717282482535/action=javascript-result/javascript=yes MonumentenwetMonumintewet 1988]
* [http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2007/10/15/151007_monumenten.html Nije ryksmonuminten]
 
56.999

bewurkings