Ferskil tusken ferzjes fan "Schotanusatlas"

== Halma ==
De oarspronklike atlas wie mar in 150 eksimplaren drukt. Nei de dea fan Bernardus Schotanus à Sterringa yn [[1704]], waard lykwols yn 1718 troch François Halma, printer foar de Fryske Steaten, in nije útjefte gearstald. Foar dizze ''Uitbeeldinge der Heerlijkheid Friesland'' waard net allinnich besocht alle feroarings sûnt de tiid fan de earste útjefte yn de kaarten op te nimmen: ek waarden der in oersjochkaart oer gâns Fryslân opnaam. En dan waarden ek noch acht skiedkundige kaarten tafoegd, neffens it witten fan dy tiid: ien fan Bernardus Schotanus à Sterringa, en sân fan [[Menso Alting]].
'''Fette tekst'''
 
== Fryske Akademy ==
Anonime meidogger