Theun

gjin bewurkingsgearfetting
Ik bin sunt jannewaris 2005 actyf op dizze Fryske Wikipedy. It is wol aardich om foar dysels wat run te sjen en der in frysk stikje fan te meitsjen. Ek om myn frysk skriuwen wat by te slypjen en de Fryske wiki te fergrutsjen. At jo sjogge wer't it ta liede kin, de ynformaasje dy't op de gruttere wiki's te finen is is eins net foar te stellen, seker net at jo betinke dat it noch mar in pear jier los is. By de Fryske fersje sil it wol net sa hurd rinne, mar dit begjint er ek al wat op te lykjen.<br>
Ik sil besykje sa no en dan wat oan dizze Wiki te wurkjen. Om myn frysk skriuwen wat by te slypjen en ek de Fryske wiki te fergrutsjen.
 
Myn ynteresses lizze op it mêd fan [[natoer]], [[geografy]] en [[skiednis]] (eins fyn ik alles wol nijsgjirrich).
Myn ynteresses lizze op it mêd fan natoer en skiednis. It like my wol aardich om earst te wurkjen oan yn tal artikels oar fûgelsoarten. Fryske bylden as in 'skries op 'e hikke' moatte dochs ek in plakje ha op dizze wiki. Yn elts gefal moatte alle fûgels op de list fan fryske fûgelnammen eins in artikel op dizze wiki hawwe.
Ik bin it meast dwaande mei siden fan [[List fan fûgels|fûgelsoarten]] ensf. Meastentiids sjoch ik rûn op de Commons om te sjen at der noch geskikte ôfbylden steanne fan fûgels der't ik wol in ferhaaltsje by betinke kin. Mei behulp fan fûgelboeken, de oare wikis (foaral ingelsk en dútske), en net te ferjitten it web (m.b.f. google) is altiten wol in protte ynformaasje te finen, en jo komme ek hiel wat nijsgjirigge saken tsjin.<br>
Fierder besykje ik wol is wat ynformaasje oan de jiertallen en de kalinder ta te heakjen, en skriuw ik wol eins in side oer in plak of wetter by ús yn de omkriten.