Ferskil tusken ferzjes fan "Franz Schubert"

 
== Delgong ==
Op eenseker minderstuit gelukkigwie ogenblikSchubert wassa Schubertûnferstannich zoen onverstandigferkeapje aanalle deeigendomsrjochten uitgeverfoar die800 degûne administratie vanoan de liederenútjouwer verzorgde,dy't allede eigendomsrechtenadministraasje voorfan 800syn guldenlieten tefersoarge, verkopen,wylst terwijlit de opbrengstfoargeande intwa tweejier jaar2000 tweeduizendgûne guldenopsmiten had bedragenhie. Schubert waard slim siik ([[syfilis]]?) alstroch gevolg van hetit feit dat hijer, onderûnder invloedynfloed vanfan eensyn van zijn vrienden genaamdfreon Schober, en uitút wanhoopwanhope overoer zijnsyn tegenslagentsjinslaggen, publieke vrouwennei begonpublike opfroulju teta zoekengie. UitUt dezedy tijdtiid stamtstammet zijnsyn 'Rosamunde' muziekmuzyk en de liederencycluslietesyklus 'Die schöne Müllerin'. It measte dêrfan hat er yn it sikehûs skreaun.
 
InYn 1824 huurdehierde Schubert voorfoar hetit eerstearst vanyn zijnsyn levenlibben eenin eigen kamerkeamer, waardoordêr't hijer nognoch krappermear injildkrapte zijntroch financiën kwam te zittenkrige. InYn 1825 werd hemwaard eenhim betrekkingwurk alsas twadde hoforganist aangeboden. Schubert sloeg het afoanbean, metmar dehy mededelingwegere: ' De staatsteat moetmoat mijmy onderhoudenûnderhâlde, zodatsadat ik vrijfrij en zorgeloossoarchleas kankomponearje componerenkin' fûn er. MogelijkFaaks zagwie hijer alsdoe schuchterte mensskruten tegenom hetproefspylje proefspelente opdoaren, want eenin jaarjier nadienletter solliciteerdesollisitearre hijnei -in tevergeefsbaan -as naarhofkapelmaster een- baanlykwols als tweedeom'e hofkapelmeesternocht. WelWol werdwaard erder nuno geregeldregelmjittich werkwurk vanfan hemhim gedruktprinte, zijmar hettsjin tegenin belachelijkfierste lagelege honorariapriis.
 
Yn 1827 kaam it plak fan kapelmaster oan it Kärtnertorteater frij. Schubert sollisitearre wer, mar troch yntriges mislearre dat op'en nij.
[[Ludwig van Beethoven]] syn oardiel oer Schubert's wurk:' Wier, yn Schubert wennet in godlike vonkfonk', feroare net folle oan Schubert's geastlike tastân op dat stuit. Yn de lietesyklus 'Die Winterreise' dy't yn dy snuorje skreaun is, kin men in beskaat deadsferlangen belústerje.
 
De earmoed dy't Schubert ferneare moast waard hieltyd slimmer. At er sneins op besite by syn âlden wie, bidle er by syn styfmem om wat jild foar iten. Op 26 maart 1828 joech Schubert op eigen risiko in konsert dêr't allinnich wurk fan him spile waard. It wie in grut súkses. Fan de opbringst kocht Schubert in piano, nei't er jierrenlang ien hiere moatten hie, en hiehy betelle syn skulden der fan ôf.
 
Op 4 novimber 1828 gie Schubert nei Sechter om him op te jaan as learling yn strang kontrapunt, ek al fielde er him net goed. In wike letter die bliken dat er [[tyfus]] hie; hy stoar oan de gefolgen dêrfan nei in swiere deastriid mei 31 jier. [[Franz Grillparzer|Grillparzer]], in bekend Eastenryksk dichter út dy tiid, makke syn grêfskrift:' De dea bedobbe hjir in ryk besit, mar noch moaiere ferwachtingen'.
85.607

bewurkings