Ferskil tusken ferzjes fan "Standertnederlânsk"

fan nl: en de:
(Nije Side: {{wurk}} '''Standertnederlânsk''' is de gestandaardiseerde fariant fan it Nederlânsk die wordt onderwezen op scholen en wordt gebruikt door de autoriteiten en media...)
 
(fan nl: en de:)
'''Standertnederlânsk''' is de [[standerttaal|gestandaardiseerdestandertisearre]] fariant fan it [[Nederlânsk]] diedat wordtop onderwezenskoallen opûnderwiisd scholenwurdt en wordtdat brûkt gebruiktwurdt doortroch de autoriteiten en media inyn [[Nederlân]], [[Belgje]] en [[Suriname]], en op de [[Nederlânske Antillen]] en [[Arûba]].
{{wurk}}
'''Standertnederlânsk''' is de [[standerttaal|gestandaardiseerde]] fariant fan it [[Nederlânsk]] die wordt onderwezen op scholen en wordt gebruikt door de autoriteiten en media in [[Nederlân]], [[Belgje]] en [[Suriname]], en op de [[Nederlânske Antillen]] en [[Arûba]].
 
HetIt bewakenbeweitsjen en beschrijvenbeskriuwen vanfan hetit StandaardnederlandsStandertnederlânsk is doortroch de NederlandseNederlânske, FlaamseFlaamske en Surinaamske oerheid toevertrouwdtabetroud aanoan de [[Nederlânske Taaluny]]. De TaalunieTaaluny publiceertpublisearret werkenwurk waarindêr't de normennoarmen fan vanit hetStandertnederlânsk Standaardnederlandsyn zijnfêstlein vastgelegdbinne.
 
It Standertnederlânsk is meast fan it Hollânsk beynfloede, om't dat de taal fan it al ieuwenlang machtichste goa yn Nederlân wie. Fan de dialekten fan oare goaën fynt men net folle werom yn it moderne Standertnederlânsk. Wol hat it Hollânsk eartiids in soad ynfloed ûndergien fan it Brabants en it [[Flaamsk]].
==Het begrip Standaardnederlands==
Het woord ''Standaardnederlands'' staat zo (en net as ''Standaard-Nederlands'', ''standaard-Nederlands'' of ''standaardnederlands'') in het [[Griene Boekje]]. Met name officiële instanties, waaronder overigens soms ook de Taalunie, schrijven ook ''standaard&nbsp;Nederlands'' (met een spaasje). De Taaluny spreekt ook van de ''Nederlandse standaardtaal''.<ref>[http://taaladvies.net/taal/advies/term/113 Omskriuwing fan it begryp standerttaal]</ref>
 
==It begryp Standertnederlânsk==
Een oude benaming die nog steeds wordt gebruikt, is '''ABN''', de afkorting van ''Algemien Beskaafd Nederlânsk''. Vroeger waren er zgn. ABN-rûnten, studiegroepen op scholen die zuiver taalgebruik bepleitten en welsprekendheidstoernooien organiseerden. Er was een ABN-sintrale die allerlei initiatieven nam, û.o. het uitbrengen van een film ''"[[Moeder, wat zijn we rijk]]"'' yn 1957.
HetIt woordwurd ''StandaardnederlandsStanderdnederlânsk'' staatstiet zosa stavere (en net as ''StandaardStandert-NederlandsNederlânsk'', ''standaardstandert-NederlandsNederlânsk'' of ''standaardnederlandsstandertnederlânsk'') inyn hetit [[Griene Boekje]]. MetBenammen nameoffisjele officiële instantiesynstellingen, waaronderdêr't overigenssomtiden somsde ookTaaluny deek ûnder Taalunieis, schrijvenskriuwe ookek ''standaardstandert&nbsp;NederlandsNederlânsk'' (metmei eenin spaasje). De Taaluny spreekthat it ookek vanoer de ''NederlandseNederlânske standaardtaalStanderttaal''.<ref>[http://taaladvies.net/taal/advies/term/113 Omskriuwing fan it begryp standerttaal]</ref>
Deze aanduiding is in de faktaal door andere benamingen vervangen, voornamelijk omdat het woord ''beschaafd'' kon worden opgevat als suggestie dat mensen die andere varianten van het [[Nederlands]] spreken niet beschaafd zouden zijn. Tot de spellinghervorming van 1995 gebruikte men voornamelijk de benaming ''Algemeen Nederlands'' (AN). In Vlaanderen is deze benaming nog steeds algemeen gangbaar.
 
Eartiids, en noch wol, waard sprutsen fan '''ABN''', de ôfkoarting fan ''Algemien Beskaafd Nederlânsk''. Doe wienen der ek saneamde ABN-rûnten, stúdzjegroepen op skoallen dy't súver taalgebrûk foarstienen en wolsprekkendheidskrigen organisearren. Der wie in ABN-sintrale dy't allerhande inisjativen naam, sa as it útbringen fan in film ''"Moeder, wat zijn we rijk"'' yn 1957.
De oantsjutting ABN is yn de faktaal ferfongen troch oare benammingen, foaral omdat it wurd ''beschaafd'' opfette wurde koe as soene minsken dy't oare farianten fan it Nederlânsk sprekke net beskaafd wêze soene. Oant de staveringsherfoarming fan 1995 waard fral de term ''Algemeen Nederlands'' (AN) brûkt. Yn Vlaanderen is dizze benamming noch altyd gongber.
 
==Sjoch ek==
82.447

bewurkings