Ferskil tusken ferzjes fan "Klaas Dijkstra (pseudowittenskipper)"

wurkleas
(wurkleas)
{{wurk}}
'''Klaas Dijkstra''' ([[Snits (stêd)|Snits]], [[20 maart]] [[1895]]<ref name="LC 20-03-1965">[http://www.archiefleeuwardercourant.nl/site/article.do?code=LC&date=19650320&id=LC-19650320-25003 Klaas Dijkstra wacht nog steeds op antwoord van de wetenschap], [[Ljouwerter Krante]], 20 maart 1965</ref> - [[Hilfertsom]], koart foar [[4 juny]] [[1969]]<ref>[http://www.archiefleeuwardercourant.nl/site/article.do?code=LC&date=19690604&id=LC-19690604-1007 Klaas Dijkstra in Hilversum overleden], Ljouwerter Krante, 4 juny 1969</ref>) wie in Nederlânske amateurwittenskipper en [[Morosofy|morosoof]] dy't hawwe woe dat de [[Ierde (planeet)|Ierde]] plat wie.
 
 
==Teory fan de Platte Ierde==
Dijkstra sette mei syn ûndersyk útein yn 1931 en kaam yn 1947 mei syn konklúzje dat de Ierde plat wie<ref name="LC 20-03-1965"></ref> en hold dat út oant syn ferstjerren yn 1969. De Ierde is neffens Dijkstra in platte rûne skiif mei in opsteande râne fan iis. Dy iisrâne is neffens him itselde as wat de [[súdpoal]] neamd wurdt; as it immen slagje soe om oer dy râne te klimmen, soe er yn de [[Rûmte (astronomy)|rûmte]] falle. Dijkstra neamt de súdpoal de "sône fan de apaty", de wrâld hâldt dêr op, de loft is [[fakuüm|yl]] en it [[kompas]] docht it dêr net mear. De [[noardpoal]] leit yn it middelpunt fan Dijkstra's platte Ierde.<br>
Doe't [[Edmund Hillary]] en [[Vivian Fuchs]] yn 1958 de súdpoal oerstutsen, wie Dijkstra nei't er sei ferbjustere, mar hold wol fertrouwen yn syn teory:
Doe:'t [[Edmund Hillary]] en [[Vivian Fuchs]] yn 1958 de súdpoal oerstutsen, wie Dijkstra nei't er sei ferbjustere, mar hold wol fertrouwen yn synMyn teory: ''Mijn theorie dat de aardeierde nietnet eenin bol is maarmar eenin platte schijfskiif, heefthat welwol eenin deukknoei gekregenkrigen maarmar isleit nietnet omvergeworpenom. Volgens mijnNeffens meningmy heefthat Fuchs nietnet de voorgeschrevenfoarskreaune [[meridiaan (geografiegeografy)|meridiaan]] gevolgdfolge en zijnbinne Fuchs en Hillary inyn de breedte totby elkaarinoar gekomenkommen. Hillary heefthat geconstateerdkonstatearre dat deer afstandfierder totfan Fuchs groterôf waswie danas hijdat dachter tocht, want hijhy rekentrekkent metmei eenin bol, terwijlwylst hetit eenin cirkelboogsirkelbôge moetwêze zijnmoat. De afstandôfstân waswie echterlykwols kleinerlytser danas ik zelfsels dacht'tocht'.<ref>[http://www.archiefleeuwardercourant.nl/site/article.do?code=LC&date=19580201&id=LC-19580201-4005 En toch is de wereld plat...] ynstjoerd stik fan Klaas Dijkstra yn de Ljouwerter Krante, 1 febrewaris 1958</ref>
 
Dijkstra noemdeneamde de aanhangersoanhingers vanfan de theorie'teory' dat de Ierde bol is, ''bollandisten''. OokEk nanei de [[Apollo-projectprojekt|Apollo-ruimtevluchtenromteflechten]] yn 1968 en de daarbij gepubliceerde foto's vanfan de AardeIerde indy't 1968dat hieldopsmiet Dijkstrawoe vastit aanDijkstra zijnnet theorieoan:
''DieDy drietrije ruimtevaardersromtefearders moetenmoatte de wereldwrâld op zijnsyn kant hebbensjoen gezienhawwe, maarmar zijhja moetenmoatte eroverder zwijgen'oer swije'.<ref>[http://www.archiefleeuwardercourant.nl/site/article.do?code=LC&date=19681231&id=LC-19681231-8001 Voor Klaas Dijkstra blijft de aarde plat], Ljouwerter Krante, 31 desimber 1968</ref>
 
Yn syn boek ''Pleidooi voor de platte aarde'' seit Dijkstra sels dat er kontakt hat mei [[bûtenierdsk libben|bûtenierdske wêzens]].<ref>[http://www.trouw.nl/krantenarchief/1992/02/10/2700781/Klaas_Dijkstra_en_zijn_eigen_platte_wereld.html?all=true Klaas Dijkstra en zijn eigen platte wereld], Trouw, 10 febrewaris 1992</ref>
 
VandaagHjoeddendei de dag heefthat Dijkstra's teory nognoch aanhangersoanhingers onderûnder sommigeguon [[kreasjonisme|kreasjonisten]], zoalssa bijvoorbeeldas bygelyks [[Ab Klein Haneveld]] (diedy't overigensoars beweertek úthâldt dat de AardeIerde hol is).<ref>[http://www.professorfrancken.nl/franckenvrij/frvij10_1.pdf ''De aarde is hol''], ynterview mei Ab Klein Haneveld yn [[T.F.V. "Professor Francken"|Francken Vrij]], oktober 2005</ref>
 
==Bibliografy==
*''Is de aarde rond?'' - uitg. De Spaarnestad, HaarlemHaarlim, 1955 (mei in foarwurd fan [[Godfried Bomans]])<ref>[http://www.schrijversinfo.nl/bomansgodfried.html Godfried Bomans - Bi(bli)ografie]</ref>
*''Pleidooi voor de platte aarde'' - útj. J. Boersma, EnschedeEnskede, 1963<ref>[http://www.archiefleeuwardercourant.nl/site/article.do?code=LC&date=19630916&id=LC-19630916-2011 Ingekomen boeken], L, 16 septimber 1963</ref>
 
==Literatuer==
*''[[Morosofie]], Dwaze wijzen en wijze dwazen in Nederland en Vlaanderen'', Matthijs van Boxsel, 2001 (bevat uitvoerige beschrijving van Dijkstra en zijn theorie over de platte Aarde)<ref>[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article900191.ece/Dwaasheid_kent_vele_gedaanten Dwaasheid kent vele gedaanten], [[de Volkskrant]], 17 augustus 2001</ref><ref>[http://www.nrcboeken.nl/recensie/de-toppen-van-de-nederlandse-domheid De toppen van de Nederlandse domheid], [[Hugo Brandt Corstius]], NRC Boeken, 15 juny 2001</ref>
 
{{boarnen|boarnefernijing=
* Klaas Dijkstra,Pleidooi voor de platte aarde [1967]. EnschedeEnskede : Boersma
* Klaas Dijkstra, Is de aarde rond?; met een voorw. van Godfried Bomans (1913-1971)[1955]. HaarlemHaarlim : De Spaarnestad
<references/>
}}
83.255

bewurkings