MULO: ferskil tusken ferzjes

61 bytes lytser ,  12 jier lyn
fan nl:
(Nije Side: {{wurk}} '''Mulo''' (ek '''Ulo''') wie de ôfkoarting foar '''(mear) útwreide leger ûnderwiis''', in Nederlânske skoalfoarm dy't ûntstie ûnder de Underwiiswet fan 1857, in skoall...)
 
(fan nl:)
{{wurk}}
'''Mulo''' (ek '''Ulo''') wie de ôfkoarting foar '''(mear) útwreide leger ûnderwiis''', in Nederlânske skoalfoarm dy't ûntstie ûnder de [[Underwiiswet fan 1857]], in skoalle foar fuortset ûnderwiis nei de [[legere skoalle]].
 
NaNei de vierjarigefjouwerjierrige Mulo konkoe mentrochstreamd doorstromenwurde naarnei de [[middelbere famkesskoalle|mfs]] of [[Hegere Boargerskoalle|hbs]]. HetIt skriftlike en mUnling exameneksamen bestondbestie uitút [[Nederlânsk]], [[Frânsk]], [[Ingelsk]], [[Dútsk]], [[algebra]], [[mjitkunde]], [[ierdrykskunde]], [[skiednis]] en [[natuerkunde]]. OokEk werdwaard er eenin sifer voorjûn schrijvenfoar skriuwen (handschrifthânskrift of verzorgingfersoarging schriftelijkskriftlik werkwurk) toegekend, dat overigenslykwols nietnet meeteldemeitelde voorfoar de uitslagútslach. NaastNeist dedizz 'examenvakken'eksamenfakken werdwaard ookek noglesjûn les gegeven inyn [[biology]], [[hannelskennis]], [[Boekhâlding|boekhâlden]], [[bedriuwsrekkenjen]] en [[gymnastyk]]. In R.K. Mulo hie ek noch [[godstsjinstlear]] op it programma.
 
Neist de gewoane Mulo, naek het behaalde diploma ook welwol Mulo-A genoemdneamd, waswie erder de Mulo-B,; waarbijyn init hetlêste laatste/examenjaarjier, extrait eksamenjier waard ekstra algebra, meetkundemjitkunde (o.a. [[goniometry]]) en [[fysika]] (natuurkundenatuerkunde inclusiefmei [[meganika]]) werd gegevenjûn en geëxamineerdeksaminearre. In geval van eenAs gelijktijdigtagelyk exameneksamen voorfoar Mulo en Mulo-B kondien eenwaard, koe ien vanfan de vreemdefrjemde talen en aardrijkskundeierdrykskunde of geschiedenisskiednis vervallenferfalle. UiteraardFansels vervielferfoel dan ookek de 'normale' algebra, meetkundemjitkunde en natuurkundenatuerkunde. MenFierders konkoe ookeksamen examendien doenwurde inyn boekhoudenboekhâlden, bedrijfsrekenenbedriuwsrekkenjen, handelskennishannelskennis, [[bedriuwslear]] en [[rjochts- en wetskennis]]. InYn datsa'n gevalgefal kreegkrige men eenin aantekeningoantekening op hetit diploma, diedat gelijkgesteldlykweardich wasoan aan hetit [[middenstânsdiploma]] wie. MenDan konwienen bijder eenskoallen aantaldêr't scholenfakultatyf facultatiefeksamen examendien doenwurde inkoe tekenenyn tekenjen of [[skiedkunde]] (eenmei eenvoudigin ienfâldiger en eenin moeilijkermoeiliker programma).
 
DeIt skoaltype Mulo-school als schooltype werdwaard inyn 1968 vervangenferfongen doortroch de [[Middelber algemien fuortset ûnderwiis|Mafû]].
 
Ulo en Mulo wurdt ek skreaun as ULO en MULO of ulo en mulo.