Ferskil tusken ferzjes fan "Tjeerd Bottema"

[[]] + opmaak
(Oanfolling mei mear biografy/ (Noch) gjin wizigings yn de foarige tekst?Sjoch oerlisside)
([[]] + opmaak)
 
De heit fan Tsjeard, Jehannes Bottema wie boer en hie fjouwer soannen. Tsjeard wie de jongste. Hy ferhûze as jonkje, mei fee en al, rinnedewei fan De Wyngaarden ûnder Langsweagen nei [[De Tynje]]. Dêr gie er mei syn âldere broer Tsjerk nei skoalle. De wat syklike mar bejeftige master Bosma makke tige yndruk op Tsjeard, ek as foarbyld.
Lykas Tsjerk helle Tseard de ûnderwiisakte op de kweekskoalle fan [[Maastricht]]. De skoalle fan De Tynje, dêr't er as volontêr wolris ynfallen wie, hat him noch in baan oanbean. Mar de broers woenen beide wat oars: de byldende keunst yn.
Tsjeard begûn, lykas earder Tsjerk, nei de 'kwik' as plateelskilder by 'De Distel' yn Amsterdam. Rillegau illústrearje er berneboeken en tekene er reklamewurk. Hy makke doe al it fier en hein thús te bringen embleem fan de RVS (Rotterdamsche VerzekeringsSociëteit). Yn 1976 skreau er dêroer: ''Nog op heden is die prent het blazoen van de maatschappij en als ruim negentigjarige geeft me dat nog altijd voldoening. Het bleek een groot succes, dat beeld van een man met en hondje, samen onder een paraplu''. De ferneamde polityk tekener [[Albert Hahn]] seach ek fuort wat yn dizze jongfeint fan krekt tweintich en gunde him wurk dat er sels net mear neikomme koe.
Ûnderwilens slagge Tsjeard yn 1904 foar de M.Û.-akte Tekenjen en doe koe er (nei't er earst noch gau it etsen oanleard hie) nei de Ryksakademy foar Byldende Keunsten yn [[Amsterdam]]. Want skilderje mei oaljeferve, dat wie wat er woe en blykber ek koe. Yn 1907 helle Tsjeard Bottema de gouden medalje fan de [[Prix de Rome]]. Doe koe er fjouwer jier lang twatûzen goune(!) it jier barre. Fan Rome (dêr't er de byldhouwer [[Pier Pander]] fan de Knipe moete), reizge er ôf nei Marokko, Spanje en Frankryk. Doe woe er noch graach nei [[Ingelân]] ta, benammen om it wurk fan [[William Turner]], en dat krige er ek klear.
Werom yn Nederlân trouwde Tsjeard op 28 desimber 1811 yn Laren (N.H.) mei Cornelia van Amstel,dy't fan de stêd Utrecht[[Utert (stêd)|Utert]] kaam. It pearke hie inoarren kinnen leard op de Ryksakademy. Sy krigen twa dochters, ien yn 1913 en ien yn 1918.
Yntiids hie Tsjeard him al mar mear talein op it etsen. Hy skreau út en troch ek in berneboek dêr't er sels de printsjes by makke.
 
 
{{DEFAULTSORT:Bottema, Tjeerd}}
[[Kategory:Berneboekeskriuwer]]
[[Kategory:Frysk grafikus]]
[[Kategory:Frysk keunstskilder]]