Geertje Lycklama à Nijeholt: ferskil tusken ferzjes

wurkleas
(→‎Loopbaan: fuortgong)
(wurkleas)
 
== Oplieding ==
Nei har skoaloplieding yn [[Boalsert (stêd)|Boalsert]] en [[Snits (stêd)|Snits]] studearre hja fan 1956 - 1963 [[sosjology]] oan de [[Frije Universiteit Amsterdam|VU]] yn [[Amsterdam]]. Fan 1963 - 1970 wurke se yn [[Pakistan]] yn ferskate ûntwikkelingsprojekten. SeSa wurke se oan de [[Cornell-universiteit]], [[Ithaca (New York)]] fan 1971 - 1973. Hja promovearre op [[3 desimber]] [[1976]] oan Cornell en VU yn de sosjale wittenskippen.
{{wurk}}
== Loopbaan ==
Tusken har stúdzje en har promoasjeûndersyk wurke frou Lycklama à Nijeholt yn Pakistan. SE wurke dêr mei oan ferskate ûndersiken en die sosjaalen edukatyf wurk, benammen rjochte op de ferbettering fan de situaasje fan froulju.
 
== Libbensrin ==
Nei in skoft as eksterne deskundige yn de Emansipaasjekommisje waard Lycklama à Nijeholt koördinator Ynternasjonale Frouljussaken by it [[Ministearje fan Bûtenlânske saken]] (1977-1983).
Tusken har stúdzje en har promoasjeûndersyk wurke frou Lycklama à Nijeholt yn Pakistan. SESe wurke dêr mei oan ferskate ûndersiken en die sosjaalensosjaal en edukatyf wurk, benammen rjochte op de ferbettering fan de situaasje fan froulju.
 
Nei in skoft as eksterne deskundige yn de Emansipaasjekommisje waard Lycklama à Nijeholt koördinator Ynternasjonale FrouljussakenFrouljusaken by it [[Ministearje fan Bûtenlânske saken]] (1977-1983).
Begjin 1979 waard hja bijzonder hoogleraar [[emancipatie]]kunde en [[Vrouwenemancipatie|vrouwenstudies]] aan de [[Landbouwhogeschool Wageningen]]. Zij bleef hier tot eind 1983.
 
Begjin 1979 waard hja bysûnder heechlearaar [[emansipaasje]]kunde en [[Frouljusemansipaasje|frouljustúdzjes]] oan de [[Lânbouhegeskoalle Wageningen]]. Hjir bleau se oant ein 1983.
In het studiejaar 1983-'84 werd zij hoogleraar "vrouwen- en ontwikkelingstudies" aan het [[Institute of Social Studies]] (ISS) in [[Den Haag]]. Zij bleef hier tot midden 1999; de laatste vier jaar als deeltijd hoogleraar. In de periode 1990-'95 was zij rector van dit instituut waarna zij een [[sabbatical]] jaar als fellow bij het [[Netherlands Institute for Advanced Study|NIAS]] doorbracht.
 
InYn hetit studiejaarstúdzjejier 1983-'84 werdwaard zijse hoogleraarheechlearaar "vrouwenfroulju- en ontwikkelingstudiesûntwikkelingsstúdzjes" aanoan hetit [[Institute of Social Studies]] (ISS) inyn [[DenDe HaagHaach]]. ZijHja bleefbleau hierhjir totoant midden 1999; de laatstelêste vierfjouwer jaarjier alsas deeltijddeeltiid hoogleraarheechlearaar. InYn de periodeperioade 1990-'95 waswie zijse rectorrektor vanfan dit instituutynstitút waarnawêrnei't zijse eenin [[sabbatical]] jaarjier alsas fellow bijby hetit [[Netherlands Institute for Advanced Study|NIAS]] doorbrachttrochbrocht.
Van 1995 tot 2003 was mw. Lycklama à Nijeholt lid van de [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]-fractie in de [[Eerste Kamer]], waarvan de laatste vier jaar als [[fractievoorzitter]]. Onderwerpen die haar bijzondere interesse hadden waren buitenlands beleid, ontwikkelingssamenwerking en hoger onderwijs.
 
Fan 1995 - 2003 wie Lycklama à Nijeholt lid fan de [[Partij fan de Arbeid]]-fraksje yn de [[Earste Keamer]], wêrfan de lêste fjouwer jier as [[fraksjefoarsitter]]. Underwerpen dy't har bysûndere omtinken krigen wiene bûtenlânsk belied, ûntwikkelingsgearwurking en heger ûnderwiis.
 
Op 1 juny 1999 gie hja mei pinsjoen.
 
GedurendeYn haarhar heleheule loopbaankarriêre heefthat mw.Geertsje Lycklama à Nijeholt velein nevenfunctiessoad bekleedbyfunksjes hân, veelalbenammen op hetit gebiedmêd vanfan (vrouwenfroulju)ontwikkelingûntwikkeling, buitenlandsbûtenlânsk beleidbelied of hogerheger onderwijsûnderwiis. ZoSa waswie zijse onderûnder meermear eindein jarenjierren '70 voorzitterfoarsitter ''CommissieKommisje GelijkeLikense RechtenRjochten MannenManlju en VrouwenFroulju'' ([[Ried fan Europa]], [[Straatsburg]]), inyn de jarenjierren '80 lid vanfan hetit bestuurbestjoer vanfan ''Women’s World Banking'' ([[New York City|New York]]), vanafsûnt 1997 lid vanfan hetit algemeenalgemien bestuurbestjoer vanfan hetit [[InstituutYnstitút Clingendael|NederlandsNederlânsk InstituutYnstitút voorYnternasjonale Internationale BetrekkingenBetrekkings "Clingendael"]], vanafFan 2000 ôf lid vanfan hetit algemeenalgemien bestuurbestjoer vanfan de [[VPRO]], eveneensek vanafsûnt 2000 lid vanfan hetit "Consultative Committee" vanfan hetit "United Nations Development Fund for Women" en vanafsûnt 2005 lid vanfan de RaadRied vanfan toezichttafersjoch vanfan de [[RijksuniversiteitRyksuniversiteit GroningenGrins]].
 
Har hjoeddeiske (2010) njonkenfunksjes binne
56.999

bewurkings