Yn 'e Wâlden

gjin bewurkingsgearfetting
 
 
In âlde taal fan fiskers en boeren, mei antwurden op moderne begripen liket my krekt in rykdom ta.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
Ik haw ek hiel lang tsjin it brûken fan 'triem' west. It is wurdsjebakkerij. Mar 'triem' liket stadichoan foet oan 'e grûn te krijen. Wy binne der noch net, mar it soe wolris gewoan wurde kinne. Ik soe dan ek sizze: lit elk foarearst dat wurd brûke dat him it gaadlikste taliket.
 
Op 'e Klaai
10.424

bewurkings