Ferskil tusken ferzjes fan "Organisaasje fan Oalje Eksportearjende Lannen"

wurkleas
(wurkleas)
[[Kanada]], [[Meksiko (lân)|Meksiko]], [[Noarwegen]], [[Feriene Steaten]], [[Ruslân]], [[Oman]] en [[Brazylje]].
 
== Organisaasjie en doelstellings ==
De OPEC telt 12 leden. Alle lannen dy't netto oalje-eksporteur binne en likense belangen hawwe as de hjoeddeiske OPEC-leden kinne lid wurde<ref>{{cite web|url=http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OS.pdf|title={{en}} OPEC statuten, artikelkêst 7}}</ref>. Om ta de OPEC ta te treden is de ynstimming fereaske fan trije fjirde fan alle sittende leden en fan alle fiif lannen dy't de OPEC yn 1960 oprjochte hawwe.
{{wurk}}
 
De doelstellingen van de OPEC binne<ref>{{cite web|url=http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OS.pdf|title={{en}} OPEC statuten, kêst 2}}</ref>:
* koördinaasje fan de belangen fan de oalje-eksportearjende lannen, metbenammen nameit hetfersekerjen verzekerenfan vanin eenstabile stabieleboarne bronfan vanynkomsten inkomsten voorfoar de olieproducerendeoaljeprodusearjende landenlannen;
* soarch drage foar genôch oalje tsjin in ekonomysk oantreklike priis foar de oaljekonsumearjende lannen;
* zorg dragen voor voldoende olie tegen een economisch aantrekkelijke prijs voor de olieconsumerende landen;
* it heljen fan in reedlik rendemint op de ynvestearrings dy't needsaaklik binne foar genôch oaljeoanbod.
* het behalen van een redelijk rendement op de investeringen die noodzakelijk zijn voor voldoende olie aanbod.
 
Ut de skiednis fan de OPEC blykt dat hetit handhavenhanthavenjen vanfan stabielestabile olieprijzenoaljeprizen, voornamelijkbenammen doortroch hetit bepalen vanfan productiequotaproduksjekwoata, geengjin gemakkelijkemaklike opgaveopjefte is. HetIt vaststellenfêststellen vanfan de juistejúste hoogtehichte vanfan de olieprijsoaljepriis is eveneensek nietnet eenvoudigienfâldich. EenIn te lagelege prijspriis leidtliedet totta te lagelege opbrengstenopbringsten voorfoar de olieoalje-exporterendeeksportearjende landenlannen, maarmar eenin te hogehege prijspriis leidtliedt totta de ontwikkelingûntwikkeling vanfan alternatievealternative energiebronnenenerzjyboarnen. AlternatievenAlternativen kunnenkinne nieuwenije olieveldenoaljefjilden zijnwêze zoalslykas bijvoorbeeldbygelyks inyn hetit noordennoarden vanfan [[Alaska]] of de [[NoordzeeNoardsee]], diedy't eenin hogerehegere kostprijskostpriis hebbenhawwe en daardoordêrtroch alleenallinnich economischekonomysk winbarewinbere reserves opleverenopleverje alsas de olieprijsoaljepriis hoogheech is, of volledigfolslein andereoare energiebronnenenerzjyboarnen alsas [[kernenergiekearnenerzjy]] of [[windenergiewynenerzjy]].
 
Yn septimber 2010 fierde de OPEC it 50 jierrich bestean fan de organisaasje.
* {{en}}[http://www.opec.org/library/what%20is%20OPEC/FAQ.pdf FAQ OPEC]
-------
<referentiesreferences/>
}}
 
{{Commonscat|OPEC}}
 
[[Kategory:Ekonomysk ferdrachEkonomy]]
 
{{Link FA|bs}}
56.977

bewurkings