Hert: ferskil tusken ferzjes

59 bytes lytser ,  11 jier lyn
L (red)
 
== Lizzing en omlizende anatomy ==
It hert is asymmetrysk fan foarm (liket eins net op in 'hertsje' (♥) sa't dat faak tekene wurdt) en leit yn de [[torakstoaraks]]holte sawat midden efter it boarstbien, yn it mediastinum (de romte tusken de twa longen). Pine oan it hert wurdt hast altiten ek midden efter de [[boarstbonke]] field. It hert leit mear oan de linkerkant as oan de rjochterkant fan de boarstbonke. It stekt mar ± 2 sm. út oan de rjochterkant. Mar yn de linkerlong soarget it hert foar in djippe yndûking.
It hert kin foarsteld wurde as in kegel. De top fan de kegel wurdt de apeks neamd, it grûnflak de basis. De apeks ligt mear kaudaal (nei ûnderen ta), fentraal (nei foaren ta ) en links as de basis dy't mear servikaal (nei boppen ta), dorsaal (nei efteren ta) en rjochts leit. De as fan de kegel ferrint dus skean yn de torakstoaraks.
It hert grinzet oan it [[mulruft]] (diafragma) mei de ''facies diaphragmaticus''. In twadde snijflak fan it hert grinzet oan it boarstbien (sternum) en in oantal [[ribben]]. Dit is de ''facies sternocostalis''. Lykas earder sein grinzet it hert ek oan de linkerlong mei de ''facies pulmonalis''. Dizze facies pulmonalis wurdt soms ek sjoen as in oergong fan de twa oare flakken (in tige ûnskerpe oergong), dêrom ek wol ''margo obtusus'' ('stompe râne') neamd. De oergong tusken de facies sternocostalis en de facies diaphragmaticus oan de oare kant wurdt de ''margo acutus'' neamd. Dizze oergang is wol skerp.
 
{{wurk}}
It hert wurdt hielendal omjûn troch it [[hertsekje]], it pericard (''pericardium''). Dit bestiet út eenin fibreus gedeeltegedielte en eenin sereus gedeeltegedielte. Dit laatstelêste is eenin dubbelvliesdûbelflues rondom hetit harthert metmei eenin parietaal bladblêd dat de binnenkant vanfan hetit hartzakjehertsekje bekleedtbeklaait en eenin visceraalfiskeraal bladblêd dat hetit harthert zelfsels bekleedtbeklaait, diedy't inyn elkaarelkoar overgaanoergeane terop de hoogtehichte vanfan de omslagplooienomslachploaien. DezeDizze bevindensitte zichop terde hoogtehichte vanfan deferskate verschillendewichtige belangrijke arterieënarteryen en venenfenen diedy't respectievelijkrespekyflik hetit harthert verlatenferlitte en binnenkomenbinnenkomme. HetIt fibreuze gedeeltegedielte (hetit eigenlijkeeigentlike 'zakjesekje') is op zijnsyn beurt vergroeidfergroeid metmei hetit middenrifmulruft. OpSa diewurdt manierin wordtoerfolling eenfan overvulling van hetit harthert verhinderdbehindere. De ruimteromte tussentusken visceraalfiskeraal en parietaal bladblêd wordtwurdt de pericardialeperikardiale ruimteromte genoemdneamd en is normaal gevuldfold metmei (heelin lyts weinigbytsje) vochtfocht. DankzijTanksij dit vochtfocht is hetit mogelijkmooglik dat dezedizze bladenblêden ten opzichteopsichte vanfan elkaarelkoar verschuivenferskowe.
 
== Hertôfwikings ==
56.999

bewurkings