Lins (optyk): ferskil tusken ferzjes

Foar tige grutte, sterke linzen, lykas yn fjoertuorren, skynsmiters en sa wurde meast saneamde [[Fresnellins|Fresnellinzen]] brûkt. Dizzen leverje in grutte materiaalbesparring en dêrtroch ek gewichtsbesparring op. De measte Fresnellinzen binne yn begjinsel sfearysk fan foarm, mar der binne ek oare foarmen, lykas paraboalyske.
 
=== AsferischeAsfearyske lenzenlinzen ===
ErDer zijnbinne ookek lenzenlinzen waarvanwêrfan éénien of beide oppervlakkenoerflakken nietnet-sferisch zijnsfearyskbinne, bygelyks silindryske linzen
 
{| align = "right" style = "margin-left: 1em;"
| align = "center" | ''Cilindrische loep''
|}
Dizzen binne makliker te meitsjen as paraboalyske. Yn de goedkeape foarm, faak fan keunststof, wurde se wol brûkt om skaalferdielingen better ôflêze te kinnen. Der besteane ek silindryske fergrutglêzen as lêslûp foar swaksjenden.
Deze zijn gemakkelijker te maken dan parabolische. In een goedkope vorm, vaak van kunststof, worden zij wel gebruikt om schaal­verde­lingen beter te kunnen aflezen. Er bestaan ook cilindrische vergrootglazen als leesloep voor zwakzienden.
Sommige [[RekenliniaalRekkenliniaal|rekenlinialenrekkenlinialen]] haddenhienen eenin loper inyn de vormfoarm vanfan eenin [[CirkelsegmentSirkelsegmint|cilindersegmentsilindersegmint]] dat doormei middelin vanyngenieuze eenkonstruksje ingenieuzesafier constructieomheechlutsen zoverwurde omhooggetrokken kon worden,koe dat hijhy alsas eenin cilindrischesilindryske loeplûp werktewurke.
 
== Brandpunten en brandpuntsafstand ==
56.999

bewurkings