Ferskil tusken ferzjes fan "Freeska Landriucht"

L
[[]], neat te rêden
L ([[]], neat te rêden)
# Register: ynhâldsopjefte. N.B.: it fel dêr't de teksten 1. en 2. op stean is mar yn seis fan de njoggen eksimplaren oerlevere (f 0.1v - f 0.2v).
# Wat is rjocht?: kategismus oer de fraach wat rjocht no eins is (f 1r - f 6r).
# Alde Skeltariucht: rjochtsboek mei Aldwestfryske rjochtsbepalings dy 't de taken fan de [[skelta]] ('schout') regelje (f 6r - f 22r).
# Sêge fan Karel en Redbad: ferhaal oer hoe't [[Karel de Grutte]] de Fryske Kening Redbad ferslacht en hoe't de Friezen fan in Jezusfiguer it rjocht krigen (f 22r - f 23r).
# Magnuskeuren: sân foarrjochten dy't Magnus fan Karel de Grutte krige doe't er mei de Friezen Rome befrijde (f 23r - f 25r).
# Santjin Kêsten: pan-Fryske rjochtstekst (f 25r - f 31 r).
# ''Swarte swengen'': opsomming fan tige slimme fergripen (f 84v - f 85r).
# ''Skaakraaf'': opsomming fan soarten berôvings mei de straffen dy't derby hearre (f 85r - f 86r).
# Willekeuren fan de Opstalsbeam[[Opstalbeam]]: bepalings foar de yn 1323 fannijs inisjearre Opstalsbeamgearkomste dy't yn prinsipe (mar yn de praktyk net) foar hiel Fryslân gou. It giet hjir om in gearkomste dy't hâlden waard op de tiisdei nei Pinkster by de beam op de 'opstal', in mienskiplike weidgrûn, nei alle gedachten súdwestlik fan Aurich (f 86r - f 87v).
# [[Traktaat fan de Sân seelannen|Traktaat fan de sân seelannen]]: opsomming fan de sân Fryske seelannen (f 87v - f 88r).