Theodorus à Brakel: ferskil tusken ferzjes

wurkleas
(→‎Literatuer: Kreas oprêde)
(wurkleas)
{{wurk}}
[[Ofbyld:Theodorus a Brakel.jpg|thumb|Theodorus á Brakel]]
'''Theodorus à Brakel''' (ek: ''Dirk Gerrits à Brakel'') ([[Inkhuzen]], [[1608]] – [[Makkum (Súdwest-Fryslân)|Makkum]], [[14 febrewaris]] [[1669]]) wie in [[Nederlân]]sk preikantpredikant yn de [[Nederdútsk Grifformearde Tsjerke]] en skriuwer fan stichtlik wurk. Hy waard benammen ferneamd fan twa mystike geskriften, nammentlik ''Het geestelijck leven'' (1649) en ''De trappen des geestelijcken levens'' (1670). À Brakel hearde by de streaming fan de [[Neiere Reformaaasje]].
 
== Biografy ==
Theodorus à Brakel gie yn Inkhuzen nei de [[Latynske skoalle]] en wie nei't er boaske wie oan Grietje Willemsdr. Homma fan 1634 ôf skoalmaster yn [[Ljouwert (stêd)|Ljouwert]]. Fanwege zijnsyn vroomheidfrommens en kenniskunde vanfan hetit christelijkkristlik geloofleauwe werdwaard hij iner 1637 nanei eenin exameneksamen doortroch de [[klassis (religiereligy)|klassis]] Ljouwert zondersûnder academischeakademyske opleidingoplieding toegelatentalitten totta hetit ambtamt vanfan predikant. Yn 1638 waard er predikant yn [[Bears]] en [[Jellum]], 1652 gie er nei [[DenDe BurgBurch]] op [[Teksel]], mar keerdegie eenin jaarjier laterletter al weerwer terugwerom naarnei [[Fryslân]], nei Makkum, waardêr't hijer totoant zijnsyn overlijdendea inyn februarifebrewaris 1669, nog geen maand na zijn echtgenote,ta zoubliuwe blijvensoe. [[Wilhelmus à Brakel]] (1635-1711), syn soan, wie ek in fertsjintwurdiger fan belang fan de Neiere Reformaasje.
 
À Brakel waswie eenin mystiekmystyk theoloogteolooch diedy't zichhim doorgaanstrochstrings vernet hieldbemuoide vanmei de theologischeprotte twistenteologyske waarskelen fan de zeventiende[[17e eeuw rijk aan wasieu]]. Zijn [[asceseaseze|ascetischeasetyske]], [[puritein]]ske levensstijllibbenstyl maaktemakke op verschillendeferskate mensenminsken in djippe yndruk, onderûnder wieoaren op [[Anna Maria van Schurman]], diepe indruk.
 
== Teology ==
InA zijnBrakel boekenpleite pleitteyn àsyn Brakelboeken voorfoar eenin strikte christelijkekristlike levenswandel metmei veelin ruimteprotte voorromte foar [[gebed]], [[meditaasje]] en [[kontimplaasje]]. HetIt dagelijksdeistich levenlibben moestmoast georganiseerdorganisearre wordenwurde rondom momentenmominten vanfan stichtelijkestichtlike overdenkingoertinking. InYn zijnsyn laatstelêste geschriftgeskrift gafjoech hijer eenin schetsskets vanfan de ontwikkelingûntjouwing vanfan hetit geloofslevenleauwenslibben diedy't parallel lieprûn aanoan de ontwikkelingûntjouwing mensfan vande minsk, fan kindbern totoant volwassenefolwoeksene. ZijnSyn trappenstappen vertegenwoordigenfertsjintwurdigje geestelijkegeastlike groei, maarmar zijnbinne geengjin trappentreppen vanfan inwijdingynwijing inyn mystiekemystike geheimen. OokTeffens kenthat hijer nietnet deit belevingbelibjen vanfan deit eenwordingienwurden metmei [[God (Christendom)|God]], al beschrijftbeskriuwt hijer zijnwol ervaringsyn vanûnderfining Godsfan aanwezigheidGod insyn oanwêzigens yn zeertige innigeynlike bewoordingenwurden. À Brakels mystiekmystyk kenthat geengjin [[esotery|esoterysk]] karakter, mar wol vfoarfoar alle gelovigenleauwigen toegankelijktagonklik zijnwêze.
 
== Wurk ==