Ferskil tusken ferzjes fan "Septuaginta"

oan wurke
L (→‎Literatuur: stikje oerset)
(oan wurke)
Neffens de oerlevering waard de [[Hebrieuske Bibel]] yn it Gryksk oersetten troch 70 (neffens oare boarnen 72) oersetters dy't, hoewol ûnôfhinklik fan elkoar wurkjend, op bjusterbaarlike wize allegear deselde oersettings makken.
 
De oersetting wie ynearsten bedoeld foar de grutte kloft Gryksktalige [[joaden]] yn [[Alexandria et Aegyptus|Egypte]]. Hja brûkten it [[Hebrieusk]] nammentlik langer net langer mear as harren memmetaal.
 
== Joadske fisy ==
De orizjinele rabbynske Septuagint befettet neffens Joadske boarnen allinnich de earste fiif boeken fan Mozes, ([[Genesis (boek)|Genesis]], [[Eksodus (boek)|Eksodus]], [[Levitikus]], [[NumeriNumery]] en [[Deuteronomium]]), wylst de kristlike boarnen sizze dat de rabbinen de Tenach folslein yn it Gryksk oersetten hawwe. Ûnderwilens hawwe deselde 72 rabbinen yn Talmoedtraktaat Megilla 9a en 9b fermeld dat fyftsien passaazjes fan harren Septuagint-oersetting ien op ien njonken de orizjinele Hebrieuske fersy lein wurden kinne.
 
YnNei in twaddenet slagge besiking om, na een niet succesvolle poging 61 jaar eerderearder, om de [[Thora|Torah]] inyn it hetGryksk Grieksoer te vertalensetten, verzameldesammele de [[Ptolemaeën|GrieksGryksk-EgyptischeEgyptyske koning]]kening Ptolemaeus II 72 rabbijnenrabbinen by elkoar en plaatsteyn hen72 inôfsûndere 72romtenlike afzonderlijke ruimten. Zijn opdracht was dat iedere rabbijn een vertaling van de [[Thora|Torah]] in het Grieks aan hem moest leveren.
 
Op de achtste vandei fan de maandmoanne [[Teweet]] vanfan it [[JoodseJoadske kalenderkalinder|JoodseJoadske jaarjier]] 3515 (246 vf.Chr Kr.) werdenwaarden 72 versiesferzjes geleverdmakke, metmei inbegrip van identieke veranderingenallegear op 13 plaatsenplakken deselde feroarings (waardêr't zijhja iedermei-elkoar vanfan meningmiening warenwienen dat eenin letterlijkete vertalingletterlike eenoersetting in corruptiekorrupsje vanfan de wareorizjinele betekenistekst vanbetsjutting [[Thora|Torah]] zou vormensoe). DeNeffens traditiede wiltradysje soe bliken dien dat alle vertalingenoersettingen identieklyk blekenwienen, terwijlwylst menhja nognoch welwol stiekemstikem onafhankelijkûnôfhinklik bepaalde veranderingenferoarings inyn de vertalingoersetting aangebrachtoanbrocht zouhawwe hebbensoenen. DezeDizze GriekseGrykske vertalingenoersettingen werdenwaarden ''Septuagint'' („van„fan de zeventig”santich”) genoemdneamd.
 
Under it tiidrek fan de Talmoeden krige men spyt foar it meitsjen fan de oersetting, sadat de Joadske datum 8 Teweet in fastendei waard.
19.909

bewurkings