Ferskil tusken ferzjes fan "Septuaginta"

(wer eefkes oan wurke)
Eardere tekstkritisy ferûnderstellen dat de LXX in oersetting fan de Masoretyske tekst (MT) wie. Troch de tekst te fergeliken mei guon [[Deade-Seerollen]] is konkludearre dat LXX (en [[Samaritaanske Pentateuch]]) oan 'e iene kant en Masoretyske tekst oan 'e oare kant twa teksttypes fertsjintwurdigje dy't beiden foarkomme by de Deade-Seerollen.
 
=== Farianten en omstredenomstriden boeken===
Er zijn binnenYn de LXX vaakkomme faak sokke grutte zulkeferskillen verschillenfoar, dat de moderne uitgaveútjefte vanfan de Septuaginta, de [[Deutsche Bibelgesellschaft]], vanfan veelin protte boeken tweewurde versiestwa weergeeftferzjes werjûn: vanbygelyks fan [[Jozua (boek)|Jozua]] 18 en vanfan [[Richteren]] eenin versieferzje uitút [[Codex Alexandrinus|Codex A]] en eenien uitút [[Codex Vaticanus|B]]; [[Tobit|Tobias]] éénien versieferzje uitút A en B en eenin andereoare uitút [[Codex Sinaïticus|codex S]], zoitselde ookbart bijby [[Daniël (boek)|Daniël]]. [[De wijsheidwiisheid vanfan Jezus Sirach]] heefthat inyn de [[minuskel]]s geregeld extraekstra verzenferzen, diedy't inyn de [[unciaal|uncialen]] en inyn hetit HebreeuwsHebrieusk ontbrekenûntbrekke.
ZoalsLikegoed bekend hebbenhawwe de boeken Daniël en [[EstherEster (boek)|Ester]] inyn hetit GrieksGryksk extraekstra hoofdstukkenhaadstikken. <br>
OokEk hetit boek [[Psalmen]] heefthat eenin psalm extraekstra, [[Psalm 151]]. MerkwaardigIt isferskil het verschil inyn telling metmei de masoretischemasoretyske tekst is ek nuver: In de LXX vormen foarmje psalm 9 en psalm 10 samentegearre éénien psalm: 9. VanafFan daardêr looptôf rint de nummeringnûmering vanfan de LXX voorfoar op de masoretischemasoretyske tekst. Psalm 11(MT) is inyn de LXX psalm 10; psalm 145 vanfan de LXX is "onzeús" 146.
Psalm 146 bestaatbestiet inyn de LXX dan uitas de eersteearste 11 verzenferzen vanfan de MasoretischeMasoretyske tekst ("onzeús" tekst) vanfan Psalm 147. Psalm 147 bestaatbestiet inyn de Septuaginta uitút de tweedetwadde helfthelte vanfan onzeús 147. VanFan 148 t/moant 150 van komt de nummeringnûmering weerwer overeenoerien, en volgtfolgte inyn de LXX Psalm 151; eenin lied vanfan 7 verzenferzen waarindêr't [[KoningKening David|David]] zijnsyn overwinningoerwinning op [[GoliathGoliat (BijbelBibel)|GoliathGoliat]] beschrijftbeskriuwt. UitUt de variabelefariabele samenstellinggearstalling vanfan de rollen metmei Psalmen diedy't bijby de [[DodeDeade-Zeerollen]]Seerollen zijnoantroffen aangetroffenbinne, valtfalt op te makenmeitsjen dat de eindredactieeinredaksje vanfan hetit boek Psalmen alsas geheel betrekkelijkbetreklik laatlet heeftfoarfallen plaatsgevondenhat. De indelingyndieling inyn vijffiif boeken is echterlykwols inyn de LXX hetzelfdeitselde alsas inyn de MT.
 
=== Gebrûk, oersetting, gesach ===
19.909

bewurkings